7. Gå ikke alene - ta hensyn til terrenget og generasjoners arbeid med jorda

Områder for matproduksjon har utviklet seg der befolkning og landskap naturlig lå til rette. Folk bosatte seg der det kunne dyrkes og produseres mat, og det er fortsatt i disse områdene folk bosetter seg i dag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

Dette utvikler og former et levende kulturlandskap. Presset på den beste matjorda øker samtidig som annet jordbruksareal går ut av drift. Det er derfor ikke så rart at det er et stort press på jordvernet omkring byer og tettsteder. For å imøtekomme vekst i byer og tettsteder samtidig som jordvernet overholdes er det viktig med god planlegging.

Det knytter seg store verdier til disse landskapene som har vært drevet og stelt gjennom generasjoner. Mye av kunnskapen og erfaringene om området, drift og naturgitte forutsetninger er generasjonsbåren kunnskap og har bidratt til å opprettholde en stedstilpasset drift. Utvikling av jordsmonn og levende kulturlandskap tar tid. Ofte knytter det seg høyt artsmangfold og kunnskap om livsmiljøer for sjeldne planter og dyr. Mye av kulturen og tradisjonene våre er knyttet til aktiviteten og bosettingen omkring kulturlandskapene. Kulturminner, både fysiske element og overførte tradisjoner, er del av dette. Således er det mange verdier i de landskapene som har vært drevet over lang tid. Dette gir både mat, stedstilknytning og opplevelser.

Holdning og kunnskap om kulturlandskapene er derfor blant de viktigste forutsetningene for en langsiktig forvaltning. Gjengroing og nedbygging er de største truslene for kulturlandskapene i dette perspektivet, og det kreves en stor bevissthet om dette i arealforvaltningen.  

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.