Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Statistikk for ulike temaer innen jordbruket finner du i spalten til høyre. 


25.01.2021

Oppdatert kommunestatistikk for jordbruksproduksjon og kornavlingar

Er du interessert i sjå utviklinga i jordbruksproduksjon og kornavlingar i kommunen din eller fylket ditt dei siste 20 åra? 


15.01.2021

Areal som kan vere ute av drift

Mykje areal kan synast å vere ute av drift i statistikk frå NIBIO. No vil Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sette lys på årsaker til dette og arbeide for at meir av jordbruksareala takast i aktiv bruk.


Kontaktpersoner

Aktuelt