Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


08.02.2021

Svømming i barnehage

Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar kan søke om tilskot for å gjennomføre tiltak slik at barn i alderen 4 - 6 år får tilstrekkelege svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.


27.03.2020

30 nye praksiskandidater på vei til å bli fagarbeidere i barnehagene.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i mange år invitert barnehageassistenter med lang yrkeserfaring fra barnehage til å ta teorieksamen på videregående nivå. 30 nye praksiskandidater er nå i gang med teorikurs på veien mot fagbrev.


16.01.2020

Svømmeopplæring i barnehager

Kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd.