Vann

Oppdatert 20.12.2023

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. 

Statsforvalterens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Statsforvalteren er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.05.2024

Kantskog

Visste du at noe av det viktigste for livet i vann står på land? Det er hovedgrunnen til at det er regler for hvordan man skal hogge skog langs elver og bekker.


Publisert 29.04.2022

Ny rapport om tilstanden i Øvre Namsen

Etter pålegg fra Statsforvalteren har NTE fått utarbeidet en miljørapport om øvre del av Namsen etter etablering av ny Namsvassdam


Publisert 03.01.2022

Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag

Landbruksdirektoratet slår fast at vannressursloven § 11 (om kantvegetasjon) også gjelder skogbruksaktivitet, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig.


Publisert 23.06.2021

Tiltak i vassdrag

Hvert år gjøres det en rekke tiltak i og langs vassdrag. De aller fleste tiltakene i vassdrag er søknadspliktige - enten til NVE, kommunen, statsforvalteren eller fylkeskommunen. Her forklarer vi nærmere hva som gjelder.