Ny rapport om tilstanden i Øvre Namsen

Foto: Statsforvalteren i Trøndelag.

Etter pålegg fra Statsforvalteren har NTE fått utarbeidet en miljørapport om øvre del av Namsen etter etablering av ny Namsvassdam

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2022

Rapporten viser at det nå er god økologisk tilstand når det gjelder mangfold av bunndyr, tetthet av fisk og metallinnhold i vannet, noe som er positivt med tanke på at dette er et vassdrag sterkt påvirket av vannkraft, med varierende vassføring.

Det er påvist noe nikkel i sediment i Kariflya, men nikkel er ikke definert som en miljøkvalitetsstandard i ferskvannssedimenter.

I fisk og bunndyr er det påvist forhøyede nivå av kvikksølv. Dette gjør at rapporten konkluderer med at det er en dårlig kjemisk tilstand i vassdraget. Tilsvarende er påvist også oppstrøms Namsvassdammen. Høyt kvikksølvnivå er en generell utfordring, uavhengig av dammen, og registreres i flere innsjøer. Grenseverdiene for kvikksølv og bly for fisk som menneskeføde er ikke overskredet.

Bilde av utløpet i Namsvatnet

Basert på analyser av stein, sediment, vannprøver og biota vurderer Sweco risikoen for spredning av miljøgifter fra dammen eller sedimentene til lakseførende strekning eller områder med namsblank i konsentrasjoner som kan gi negativ påvirkning på fisk, som svært liten.

– Vi er tilfreds med rapporten som NTE har fått utarbeidet. Den gir et godt bilde av tilstanden i vannforekomsten, og vi anser saken som avsluttet, sier senioringeniør Leif Inge Paulsen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.