Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd fra Kommunalt rusarbeid i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som mottok tilskudd i 2021 kan søke tilskudd til videreføring av stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4.

Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. 

Publisert 23.11.2022

Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle rusfeltet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Ordningen skal understøtte målene i Prop. 15 S (2015 – 2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) med vekt på styrket innsats ut fra lokale forhold på områdene:

  • Økt bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestene
  • Tidlig innsats rettet mot utsatte individer og grupper
  • Tverrfaglig, ambulant, teambasert behandling og oppfølging
  • Tjenester knyttet til bolig og oppfølging i bolig
  • Tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp
  • Lavterskeltjenester

Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Ved behov for teknisk bistand i den digitale søknads- og rapporteringsløsningen kan kommunene kontakte: hjelp@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd fra Kommunalt rusarbeid i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023