Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
18. oktober 2021
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022

Kommunene kan nå søke om nasjonale restmidler fra tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid innen 18. oktober 2021. Beløpet er om lag 76 mill. kroner.

Publisert 03.09.2021

Målet med tilskuddet

Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer skal sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer.

Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. 

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler.  

Tilskuddsordningen knyttes også til:

•    Nasjonal overdosestrategi (2019-2022)
•    Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
•    Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
•    Varslet ny boligsosial strategi i forlengelsen av at Bolig for velferd (2014–2020) avsluttes


Helsedirektoratets utlysning og regelverk

Lenke til søknadsskjema (Fylkesmannen.no


Dette prioriteres i 2021

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Hjelp med søknadsskjema

Trenger dere teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet, ta kontakt på hjelp@statsforvalteren.no.

Lurer dere på noe knyttet til utlysning og regelverk ordningen, finner dere personer for tilksuddsordningen til høyre.

Søknad om tilskudd sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Søknadsfrist:
18. oktober 2021
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022