Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. desember 2021 23.59

Gjør en ekstra innsats for å sikre at elevene oppnår målene i læreplanen. Det er et mål at elevene skal være svømmedyktige.

Publisert 15.04.2021

Bakgrunn for utlysning

Tilskuddet skal stimulere kommunene i Troms og Finnmark til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

Målet med midlene er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

 

Informasjon om søknad

Tilskudd fordeles etter søknad fra kommunene.

Følgende legges til grunn i søknadsbehandlingen:

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1750,- kroner per elev, øvrige kostnader må kommunene dekke selv.
  • Gutter og jenter må få et likeverdig tilbud.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Kommuner som får tildelt midler må rapportere på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen ved årets slutt til Statsforvalteren.

 

Søknadsfristen er 19. mai 2021.

Søknader som mottas etter søknadsfristen vil behandles fortløpende dersom det er midler igjen.

Søknader sendes Statsforvalterens postmottak. Søknaden merkes med ref.nr. 2021/3902

 

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. desember 2021 23.59