Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. april 2021
Målgruppe:
Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov

Publisert 17.02.2021

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

I tråd med krav i Forskrift om kvalitet og ledelse skal kommunens ledelse bl.a. vurdere behov for kompetanse blant ansatte for å kunne løse oppgavene i tjenestene. Kommunen bes sende kompetanseplan i forbindelse med søknad om kompetansetiltak i kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Informasjon om krav til plan for Leve hele livet:

Det er vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen «Leve hele livet» vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. Som en oppfølging av dette sendte Helsedirektoratet 9. januar 2021 ut et eget brev til kommunene med informasjon om hvordan de skal forholde seg til de nye prioriteringskriteriene og hvilke tilskuddsordninger som omfattes. Se vedlagt brev under «dokumenter» til høyre.

Statsforvalteren gjennomfører en egen kartlegging der den enkelte kommune vil bli spurt om dokumentasjon på om kommunen oppfyller kriteriene for å bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger i 2021, her iblant Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Du finner søknadsskjema, eksempel på oversendelsebrev og regelverk for 2021 på høyre side. Rapporteringsskjema vil bli lagt ut senere. Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider. 

Vi ber søkere være oppmerksomme på at søknaden må være signert av kommunedirektøren, og at kommunen må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune.

Søknader med oversendelsesbrev sendes elektronisk inn til sftfpost@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist:
1. april 2021
Målgruppe:
Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022