Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Søknadsfrist:
1. april 2020 23.59
Målgruppe:
Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge

Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge få tilskudd til å utvikle det arktiske landbruket. Søk innen 1. april.

Publisert 29.11.2019

Fylkesmannsembetene i Nord-Norge skal dele ut fire millioner kroner til større, landsdelsdekkende prosjekter som kan bidra til at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.

I 2020 ønsker vi særlig å prioritere følgende prosjekter:


Utvikle av næring med potet, grønt og bær

I nord er det stort potensiale for å produsere poteter, grønnsaker og bær. For å utvikle disse næringere, er det flere utfordringer som vi må jobbe med.

Blant annet at er det lang avstand fra produsenter til pakkeri som tar i mot, vasker og pakker potet og grønnsaker. Produsentene som ligger langt unna pakkeriene har høye transportkostnader.

Fylkesmannen deler ut penger til prosjekter som jobber med denne problemstillingen, gi kunnskap om løsninger som kan redusere flaskehaler og få fram potensialet for produksjon av potet, grønnsaker og bær her nord.

Bedre utnyttelse av beite- og grovfôressursene i det arktiske landbruket

Kulturlandskap gror igjen og det biologiske mangfoldet blir mindre ved redusert beitebruk. Det er i dag et fokus på økt bruk av lokale ressurser for matproduksjon og på klimavennlig produksjon. De arktiske midlene kan innvilges til prosjekter som informerer, formidler erfaringer, synliggjør verdien og bidrar til bedre utnyttelse av beite- og grovfôrressursene i det arktiske landbruket.

Utvikle arenaer for samhandling og samarbeid i det arktiske landbruket

Det er lange avstander i landsdelen, det å skape nye arenaer for samhandling og samarbeid i det arktiske landbruket er derfor et område som er viktig for utviklingen av landbruksnæringa og som det kan innvilges arktiske midler til.

Aktivitet som kan bidra til å synliggjøre betydningen av å produsere mat i landsdelen

Ikke noe sted i verden produseres mat så langt nord som i vår landsdel. Dette særegne landbruket gir produkter med unike kvaliteter mht. smak og smaksopplevelser. Det har sammenheng med lave veksthastigheter, lysforhold og fravær av forurensing. Det arktiske landbruket er viktig for en bærekraftig nordområdepolitikk. Den arktiske landbruksdriften er med på å vise at vi er en landsdel med høy kompetanse på matproduksjon i et utfordrende klima.

Prosjekter som synliggjør og formidler betydningen og potensialet av det arktiske bidraget til samlet matproduksjon, kan støttes med tilskudd fra de arktiske midlene.

Aktiviteter som kan bidra til klimatilpasning eller utslippsreduksjoner i det arktiske landbruket

Klimatilpasning er avgjørende for å sikre arealer og opprettholde mat- og landbruksproduksjonen både under ekstremvær og gradvise klimaendringer. Også det arktiske landbruket må tilpasses til krevende værforhold under dagens vær- og klimavariasjoner. I vårt arktiske landbruk med naturlige produksjonsmuligheter innenfor grasbasert husdyrhold, er det viktig å ta et ansvar for å få ned klimabelastningen fra jordbruket.

Arktiske midler kan innvilges til prosjekter som skal fremskaffe ny forskning, teknologi og kunnskap som kan bidra til klimatilpasning eller utslippsreduksjoner innenfor det arktiske landbruket.

Mobilisering for å få frem nye produsenter og nye produkter med basis i det arktiske landbruket

Det er gode muligheter for verdiskaping ved å videreforedle råvarer fra det arktiske landbruket. De arktiske midlene kan innvilges til mobiliseringsprosjekter med formål å få frem nye produsenter og nye produkter som tar utgangspunkt i arktiske råvarer.


Kriterier og søknadsprosess

  • Vi støtter kun nordnorske prosjekter. Det betyr at prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge og ha en nordnorsk part. Søknaden skal være fra den nordnorske parten i prosjektet
  • Prosjekter der arktiske midler kan bidra til å løse ut andre virkemidler og ressurser vil bli prioritert
  • Det kan gis tilskudd med inntil 75% av godkjente kostnader i prosjektet
  • Det gis ikke tilskudd til bedriftsrettede prosjekter. Enkeltbedrifter som ønsker å utvikle sin bedrift kan ta kontakt med Innovasjon Norge for informasjon om muligheter for støtte
  • Til større forskningsprosjekter begrenses tilskuddet til en andel av det som kreves av medfinansiering for å søke forskningsmidler.

Informasjon i søknaden

Det er ikke laget eget søknadskjema for ordningen, men opplysninger som må være med er:

  • Prosjektbeskrivelse med formål med prosjektet, planlagte aktiviteter og eventuelle samarbeidspartnere
  • Budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • Organisasjonsnummer
  • E-post og telefonnummer til kontaktperson

Søk innen 1. april

Vi deler ut alle midlene i en omgang.

Send søknadentil Fylkesmannen i Troms og Finnmark på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no eller til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Søk innen 1. april 2020. 


Kontakt oss gjerne

Lurer du på noe, så ta kontakt med oss.

Søknadsfrist:
1. april 2020 23.59
Målgruppe:
Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge