Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket - forlenget frist til 29. mars

Søknadsfrist:
29. mars 2020
Målgruppe:
Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og næringsorganisasjoner, andre foretak

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. Vi har forlenget søknadsfristen til 29. mars.

Publisert 04.03.2019

Formål

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold.
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har for 2020, 350 000 kr til å følge opp Klima- og miljøprogrammet regionalt. De regionale midlene forvaltes i tråd med de nasjonale retningslinjene. For mer informasjon om Klima- og miljøprogrammet se Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Hvem kan søke?

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. I første rekke vil dette være:

 • Utrednings- og forskningsvirksomheter
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Andre foretak

Hvordan søke?

Søknadsfrist for regionale midler knyttet til Klima- og miljøprogrammet i Troms og Finnmark er 29. mars 2020. Søknad leveres elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner du her. Brukerveiledning finner du her.

Hva støtter vi?

Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier :

 • Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
 • Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
 • Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.

Det kan gis støtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak rettet mot næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Faglige prioriteringer

Tilsvarende som for tilskudd til nasjonale prosjekter omhandler programmet fire fagtemaer.

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp og karbonbinding
 • Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
 • forurensing til vann, jord og luft

Nærmere beskrivelse av temaene hos Landbruksdirektoratet.  

Vilkår

Det kan gis tilskudd med inntil 70 % av prosjektets kostnader. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd utover dette.

Det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekter. Det kan imidlertid gis tilskudd til forprosjekter/utredninger som senere kan munne ut i forskningsprosjekter. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjons- og formidlingstiltak knyttet til forskningsresultater.

Nasjonale prosjekter

Prosjekter av nasjonal interesse kan søke støtte fra de nasjonale midlene over Klima- og miljøprogrammet som forvaltes av Landbruksdirektoratet. Utlysning for 2021 kommer høsten 2020, forutsatt at det blir avsatt midler til programmet i jordbruksforhandlingene 2020.

Søknadsfrist:
29. mars 2020
Målgruppe:
Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og næringsorganisasjoner, andre foretak