Hva skjer når rovdyr tar sau og rein?

Dette er områder prioritert for bjørn  (skravert).
Dette er områder prioritert for bjørn (skravert).

Over 20 sauer er tatt av bjørn i Indre Troms, og i Finnmark jager bjørnen rein. Men hva skjer når bjørnen truer dyrene på beite?

Publisert 25.06.2021

Begge bjørnene som var tillatt skutt i Indre Troms er nå felt, og mye tyder på at bjørnen som det var gitt fellingstillatelse på i Salangen/Lavangen har flyttet på seg. 

Derfor er denne fellingstillatelsen nå flyttet til Gratangen og den delen av Narvik som er nord for Rombaksbotn. Dette som en følge av skade på besetning der. 

Den første som ble skutt var mest sannsynlig en fem år gammel binne som tidligere er observert i Kirkesdalen i Målselv, mens den andre er en hannbjørn.

Jakten på den siste fortsetter, og det antas at det er flere unge hannbjørner i området.

Samtidig er bjørn observert jagende i en reinflokk i Finnmark.

Miljødirektoratet eller Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir fellingstillatelse på rovdyr som gjør skade på husdyr. Hvem som tar avgjørelsen, avhenger både av type rovvilt og tid på året. Det er samme regelverk som benyttes og samme myndighet som avgjør, enten rovdyrene tar sau eller rein.

Beredskapstelefon

Når det blir meldt inn skade på husdyr via beredskapstelefonen (481 97 472), er det mange ting som skal vurderes før det blir lov å felle dyret/ før det blir gitt fellingstillatelse.

- Når vi gir fellingstillatelse, vurderer vi hvor stor betydning beiteområdet har og skadens omfang og potensiale for framtidig skader. Vi skal også vurdere muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Fellingstillatelse kan ifølge rovviltforskriften gis der det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger for å unngå tap av husdyr på beite, og tillatelsen skal være retta mot de konkrete rovdyrene som gjør skade.

Prioriterte områder

Det er definerte områder der myndighetene har bestemt at rovdyr skal være, mens andre områder er prioritert for husdyrbeite. I Troms og Finnmark gjelder det de indre deler av Indre Troms, Finnmarksvidda og i Pasvik.

Dette gjelder både for bjørn, jerv og gaupe, og oversikten finnes på rovbase.no

Når betingelsene for å gi fellingstillatelse er til stede gis fellingstillatelse for et definert område og et begrensa tidsrom. I vedtaket om fellingstillatelse beskrives også kravene til jegere og utstyr.

Du kan lese mer om forvaltning av rovvilt her.

Slik er bjørnestammen

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av de store rovdyrene, og det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn er 13 årlige kull. Målet i Troms og Finnmark er seks årlige kull.

I 2020 ble det gjort et estimat som viser at det ble født minst 2,5 kull i Troms og Finnmark. Estimatet er basert på beregnet områdebruk av kjente binner på norsk side av grensen, der DNA er funnet langt nok tilbake i tid, og gjenfunnet, slik at det er mulig å fastslå at binna er i reproduktiv alder.

Det er gjort DNA-analyser som har identifisert 59 individer i Finnmark og sju individer i Troms.

Når Statsforvalteren gir fellingstillatelse, er det med bakgrunn i en kvote gitt av Miljødirektoratet. Det opprinnelige handlingsrommet i år var i Troms og Finnmark på to dyr i perioden 1. juni-15. oktober.

- Men denne kvoten er nå utvida til fire dyr, forklarer miljødirektøren.

I tillegg til Statsforvalteren er Statens Naturoppsyn, som er Miljødirektoratets operative avdeling, en del av rovviltforvaltningen i Norge. Deres oppgave er å følge opp en rekke miljølover og drive veiledning og informasjon. I forbindelse med bjørnejakten i Indre Troms har SNO støttet med både personell og hunder.