Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr.

Publisert 04.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Jervekvoten i A-området ble fylt
Kvoten for lisensfelling av jerv i A-området (forvaltningsområdet for jerv) i Troms og samarbeidsområdet med Nordland, hadde rovviltnemnda satt til åtte jerver, hvorav inntil fem tisper. Den 2. januar 2021 ble denne kvoten fylt. 

Vurderte muligheten for omfordeling av kvote til A-området
Til rovviltnemndas møte den 21.1.2021 skrev sekretariatet for rovviltnemnda et saksfremlegg der det ble sett på muligheten for omfordeling av kvote fra B-området (beiteprioritert område) til A-området.

Klageadgang på enkeltvedtak
Sekretariatet vurderte at en omfordeling av kvoten ville være et enkeltvedtak, altså at det ville være klageadgang på vedtaket.

Kunne nemnda fatte nytt vedtak i lisensfellingsperioden 
Sekretariatet viste til føringer fra Klima- og miljødepartementet, om at det av hensyn til muligheten for aktuell og reell klagebehandling, skal mye til for at nemnda har adgang til å fatte nytt vedtak underveis i lisensfellingsperioden. Det må foreligge "nye opplysninger" som "tilsier" endring av kvoten. Rovviltnemndas opprinnelige vedtak om jervekvote var klagebehandlet. De nye opplysningene måtte ha kommet etter klageinstansdens vedtak. Sekretariatet vurderte at det ikke hadde kommet nye opplysninger som ga rovviltnemnda anledning til å omfordele kvoten.

Rovviltnemnda justerte kvoten og åpnet for lisensfelling i A-området
Rovviltnemnda mente at kvoten kunne justeres uten at dette var et enkeltvedtak. Nemnda vedtok i sak 6/21 å overføre tre jerv, derav inntil to tisper fra B-området til A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Fra 21.1.2021 klokken 12.00 fortsatte lisensfellingen av jerv i A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland.

Utsatt iverksetting
Den 22. januar besluttet Klima- og miljødepartementet å utsette iverksetting av rovviltnemnda i region 8 sitt vedtak om overføring av kvote for lisensfelling av jerv fra B-området til A-området i Troms, til departementet hadde vurdert saken nærmere. 

Ekstraordinært rovviltnemndsmøte
Rovviltnemnda kalte inn til et ekstraordinært rovviltnemndsmøte den 26. januar. På møtet var også Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Statsforvalteren. Under møtet ble det klart at parallelt med at departementet vurderte saken så skulle Miljødirektoratret vurdere om det var faglig grunnlag for at de kunne åpne for lisensfelling i A-området, dersom rovviltnemnda ikke hadde anledning til å omfordele kvoten. 

Opphever vedtaket
Klima- og miljødepartementet besluttet den 1. februar å oppheve rovviltnemndas vedtak av 21. januar 2021 om endringer i kvoten for lisensfelling av jerv. Av beslutningen gikk det frem at endringen rovviltnemnda gjorde var et enkeltvedtak, men at rovviltnemnda ikke hadde anledning til å gjøre denne endringen. 

Vedtak om lisensfelling i A-området
Like etter at Klima- og miljødepartementet hadde ekspedert sin beslutning, så fattet Miljødirektoratet vedtak om lisensfelling av jerv i A-området for jerv i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten ble satt til totalt tre jerver, hvorav maksimalt to hunndyr. Samtidig ble kvoten i A-området for jerv i Finnmark redusert tilsvarende. 

Kontaktpersoner