Statsforvalteren følger situasjonen i Bardu nøye

Raskt etter de første tapene iverksatte beitelaget akutt tilsyn, for å avverge at flere sauer blir tatt av bjørn. Tross tiltaket er ytterligere to sauer drept.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2020

Saueeier Laila-Merethe Myrhaug fant den 24. juni to lam drept av bjørn. Hun fant disse i forbindelse med leting etter søye med sender som sendte dødssignal. Fire dyr er dokumentert drept av bjørn i beiteområdet denne sesongen. Det første kadaveret fant hun den 17. juni. Statens naturoppsyn (SNO) var raskt ute og dokumenterte at søyen var drept av bjørn. Dagen etter ble et nytt kadaver funnet i samme område, også det en søye tatt av bjørn. 

Binne med unge?
Ut fra spor i trerenget ved de første kadavrene antok SNO at det var snakk om binne med unge. SNO samlet skit og hår, som ble sendt til hasteanalyse for om mulig å få klarhet i hvilke bjørner som hadde vært på ferde. Dessverre var ingen av prøvene av god nok kvalitet til kjønns- og individbestemmelse. En ny prøve plukket ved de ferskeste kadavrene er sendt til hasteanalyse. SNO er ute i terrenget, og eventuelle nye funn av hår eller skit vil bli sendt inn for rask analyse. 

Akutt tilsyn 
I samråd med beitelaget har Statsforvalteren gitt tilsagn om 189 000 kroner i støtte til akutt tilsyn, dette utføres i tillegg til det ordinære tilsynet i området, og er for å avverge ytterligere tap. Perioden for akutt tilsyn er i denne omgang til 9. juli. Statsforvalteren vil da i dialog med beitelaget gjøre en ny vurdering av om det akutte tilsynet skal videreføres. 

Skadefelling
Miljødirektoratet har delegert til Statsforvalteren en kvote for betinget skadefelling på bjørn. Kvoten er unntatt binner med unger. Derfor er det Miljødirektoratet som vurderer skadefelling i denne situasjonen, hvor det sannsynligvis er binne med unge som er skadevolder. Den 18. juni søkte Bardu kommune om skadefelling, eventuelt flytting av bjørnene.

Miljødirektoratet behandet søknaden samme dag, det er en høy terskel for felling av binner med unger, og søknaden ble avslått. I avslaget ble det lagt avgjørende vekt på utvikling og nåværende status for brunbjørn i forhold til vedtatt bestandsmål i Norge. 

Høy beredskap
I 2018 ble det dokumentert mer enn 60 sau drept av bjørn i Bardu. Med den sommeren friskt i minne, er beredskapen høy hos Statsforvalteren. Det vet vi den er også hos beitelaget, kommunen, skadefellingslaget, Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet og hos Mattilsynet. Vi opplever god dialog med samtlige.