Snøskuter til hytta - hva er lov?

Snøskuter kan brukes til nyttekjøring, som for eksempel frakte bagasje og utstyr til egen hytte.
Snøskuter kan brukes til nyttekjøring, som for eksempel frakte bagasje og utstyr til egen hytte. Foto: Jan Harald Tomassen.

Eier du hytte kan du søke kommunen om dispensasjon for å transportere bagasje og utstyr til hytta. Kan bestemor, svigermor og barn kjøre for eier? Her finner du svaret! 

Publisert 15.04.2021

Transport av bagasje og utstyr til hytter – nf § 5 bokstav c

Transport av bagasje, ved eller annet tungt utstyr til private hytter er et nytteformål. For at kommunen skal kunne gi tillatelse etter nf § 5 bokstav c, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Søker må være eier av hytte.
  • Kun tillatt for transport av bagasje og utstyr, men kan være adgang å la personer sitte på om det er plass.
  • Hytta ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg.
  • Hvis kjøringen ikke er til skade for naturmiljøet eller til vesentlig ulempe for rein/reindrift, friluftsliv mv.

Hva kan du transportere?

Nødvendig utstyr og bagasje kan transporteres til hytta med bruk av snøskuter. Dette kan være ved, propan, materiale, hermetikk og annet som er for tungt å bære med seg.

Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.  

Hvem kan bruke dispensasjonen til hytteeier?

Ektefelle/samboer, barn, svigerbarn og barnebarn av hytteeier kan benytte samme dispensasjon som hytteeier.

Alle disse kan benytte dispensasjon til hytteeier, men kan ikke få innvilget selvstendige dispensasjoner. Det at dispensasjonen kan deles med flere personer må ikke bety at det gis flere turer enn ellers. 

Statsforvalteren anbefaler at kommunen skriver navnene til de som har søkt om transport i dispensasjonen til hytteeieren etter § 5 bokstav c. Dette for å spare tid ved en eventuell kontroll i møte med kontrollmyndighetene. 

Hytter med flere eiere – ny tolkning

I dag kan alle som har eierandel i en hytte, og har behov for dispensasjon for å frakte bagasje og utstyr til hytta, søke om tillatelse etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c.

Hytteeiere må samordne transport

Selv om flere nå kan søke dispensasjon etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c er departementet klar på at kommunen må se transportbehovet for eierne i sammenheng og forutsette at hytteeierne samordner transportbehovet.

Det at flere kan få dispensasjon må ikke bety flere snøskuterturer. Kommunen må også gjøre vurderinger i lys av den samlede belastningen motorferdselen kan medføre for natur, dyre- og friluftsliv i det aktuelle området. Kommunen kan også lage retningslinjer for hvor mange eiere som kan søke per hytte dersom dette er nødvendig.

De som ikke kan få innvilget dispensasjon etter nf § 5 bokstav c kan søke etter nf § 6.

Transport som ikke kan skje etter nf § 5 bokstav c er følgende:

  • Transport av utstyr for andre enn de som regnes som nærmeste familie av eier.
  • Transport av utstyr til foreningshytter.
  • Transport av utstyr for leie/ låntaker av hytte (regnes ikke som eier).

Hvis noen av disse har behov for å transportere bagasje/utstyr til hytte må de søke etter hjemmelen nf § 6.

Se presedensarkivet for mer utdyping

Kommunen kan, men må ikke innvilge dispensasjon

Kommunen har myndighet til å gi dispensasjon til å bruke snøskuter til slik transport etter nf § 5 bokstav c.

Ingen har krav på snøskuterdispensasjon. Kommunen skal alltid vurdere nødvendigheten av kjøring, samt den samlede belastningen motorferdselen kan medføre for natur, dyre og friluftsliv.

Kommunen kan også i egne retningslinjer sette begrensninger for hvor mange eiere per hytte som kan søke dispensasjon. Å være eier av hytte utløser ikke en rett til motorferdsel. Det er kommunens ansvar å forsikre seg om at søker faktisk er eier av hytta.

I tilfeller hvor samtlige vilkår for å gi dispensasjon er tilstede, kan kommunen bruke sitt forvaltningsmessige skjønn, for å ta stilling til om kommunen skal gi eller avslå søknad om dispensasjon. Kommunen bør sette vilkår for å unngå skade på naturmiljø.

Kartfeste kjøretrase 

Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å forstyrre rein og annet dyreliv.

De kan også sørge for at skutertraseen ikke kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.  

 

Fremme trivsel, ivareta dyreliv og natur

Kommunen har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark, for å ivareta hensyn til natur, dyreliv, friluftsliv og sikkerhet.

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet, og fremme trivselen.  

Ett enkelt motorkjøretøy behøver ikke medføre skade, men summen av mange kjøretøy kan skade naturverdier og ødelegge naturopplevelsen. Derfor har kommunene et ansvar for å regulere motorferdsel i utmarka.