Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Uttransportering av jaktutbytte med ATV. Foto: Anders Tanberg

Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.

Sist endret 26.08.2021

Gjør deg kjent med regelverket

Elgjakta er for mange årets desidert største høydepunkt. Nå venter uker med minneverdige naturopplevelser, og forhåpentligvis også elgfall.

Bruk av barmarkskjøretøy er vanlig for å frakte ut felt vilt. Enkelte jaktfelt i Troms og Finnmark er dessuten store og har lite utbygd infrastruktur. For å oppnå en effektiv jaktutøvelse i jaktfelt som ligger langt fra vei, kan det være behov for å frakte utstyr til leirplass med enten barmarkskjøretøy, sjøfly eller helikopter. Hva må du søke dispensasjon for? Hvilke regler gjelder i verneområder? Og hvor går grensen mellom lovlig transport og ulovlig bruk av motorkjøretøy under jaktutøvelsen?

Elgjakt og regelverk

Både motorferdselloven og viltloven har bestemmelser om motorferdsel i utmark. I utmark er all motorferdsel i utgangspunktet forbudt. For uttransportering av felt elg er det en direktehjemmel i motorferdselloven. Jaktlaget trenger derfor ikke søke kommunen om dispensasjon for denne kjøringen, med mindre feltet ligger i et verneområde.

Direktehjemmelen gjelder både for kjøring på barmark og på snødekt mark, men gir ikke adgang til transport av jegere eller utstyr ut i terrenget. Skal man hente ut vilt med helikopter eller sjøfly, må man ha dispensasjon fra kommunen. Det samme gjelder dispensasjon for transport av utstyr til leir dersom jaktfeltet ligger langt fra vei eller de åpne barmarksløypene i Finnmark.

Vær oppmerksom på at en del verneområder har forbud mot motorferdsel. Dette gjelder også uttransportering av felt vilt. Du må da søke vernemyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften.  Send søknad til Statsforvalteren eller Nasjonalparkstyret/verneområdestyret. Kontakt miljøavdelingen hos Statsforvalteren om du er i tvil om hvem som er forvaltningsmyndighet. Dispensasjon fra kommune eller vernemyndighet skal alltid være med under kjøringen og vises uoppfordret til oppsynet.

Viltloven

Viltloven § 21 har forbud mot bruk av motorkjøretøy, luftfartøy eller motorfartøy under selve jaktutøvelsen. Det er forbudt å lokalisere og forfølge vilt, avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren eller løsne skudd fra fartøy eller kjøretøy. Forbudet gjelder også bruk av drone. For eksempel er det etter § 21 forbudt å kjøre på en topp for å speide etter elg, selv om man er på vei for å frakte ut felt vilt.

Kjør aktsomt og vis hensyn

All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Dette følger av motorferdselloven § 8. Aktsomhetsplikten omfatter bl.a. valg av kjøretrasé, kjøretøy og kjøreadferd. Om mulig bør eksisterende kjørespor følges. Unngå myrer og fuktige områder hvor det lett oppstår terrengskader. Dype kjørespor kan føre til at myra dreneres slik at livsmiljøet for fugl og planter ødelegges. I våre nordlige områder, hvor vekstsesongen er kort, er slike terrengskader ofte irreversible.

Er jaktlaget fortsatt usikker på hva som er lov eller ikke, så ta kontakt med kommunen eller Statsforvalteren. Vi ønsker alle en strålende høst og skitt jakt!