Pasvikseminaret 2019 - Miljøtilstanden i grenseområdet Norge - Russland

Pasvikseminaret 2019 ble arrangert tirsdag den 5. februar på Svanvik. Seminaret ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2019

Formålet med det årlige Pasvikseminaret er å gi lokalbefolkningen og lokale politikere informasjon om miljøtilstanden i grenseområdet Norge - Russland. Programmet i år hadde fokus på forurensningen fra Nikelverket og overvåkningen av miljøet i grenseområdet.

Klima- og miljødepartementet orienterte om saken sett med norske øyne. Seniorforsker Lars Rowe fra Fridtjof Nansens institutt holdt et innlegg med tittelen "Hvorfor fortsetter forurensningen fra Nikel?". Foredraget ga et innblikk i ulikheten mellom norsk og russisk forståelse av forurensning og hvordan miljøproblemene kan løses. Videre ble det orientert om status for utslipp til luft fra smelteverkene i Nikle og Zapoljarny. I januar 2019 var det to overskridelser i Sør-Varanger av nasjonale luftkvalitetsnormer. En varslingsrutine overfor befolkningen i Sør-Varanger ble etblert i 2018 for slike overskridelser og erfaringer fra hendelsene i januar i år ble drøftet på seminaret. Årets seminar hadde 50 deltakere. Nikelverket - Foto:Frank Martin Ingilæ
Det ble også orientert om miljøovervåkningen av innsjøer i grenseområdet på norsk side. Langtidstrenden viser nedgang i forurensede stoffer de siste 25 årene, men med noe dårligere status de siste tre år. For bunndyr og fisk er tilstanden god eller svært god. I 2018 ble det foretatt en særskilt undersøkelse av kvikksølvinnholdet i fisk. 180 fisk fra fire ulike innsjøer ble analysert. Undersøkelsen viste kvikksølvnivåer under grenseverdiene. 

Gjøkbukta - Foto: Bjørnar Strøm Hågensen

Kontaktpersoner