Statsforvalteren har fastsatt juridiske grenser for elv-sjø i Porsanger kommune

Smørfjordelva. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Malin S. Høstmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vedtatt juridiske grenser for elv-sjø i de anadrome vassdragene Ytre Billefjordelva, Stabburselva, Smørfjordelva, Brennelva, Lakselva og Børselva i Porsanger kommune. Formålet er å sikre oversiktlige bruksforhold og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. 

Publisert 01.03.2024

Forslagene ble sendt på en begrenset høring 12.12.2023 med 6 ukers høringsfrist. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om lakse- og innlandsfisk mv. § 31 og blir gyldig 3 måneder etter at vedtaket er fattet, fra 29. mai.

Tabellen gir en samlet oversikt over de vassdragene som har fått nye vedtatte grenser mellom elv og sjø, samt nøyaktige koordinater for punktene som de nye grensene skal trekkes imellom. I Finnmark brukes UTM sone 35 for koordinatene.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Ytre Billefjordelva

222.7Z

7806185N 427154Ø
7807059N 426892Ø

Stabburselva

223.Z

7786845N 422635Ø
7787934N 423704Ø
7788902N 422710Ø
7788873N 421692Ø

Smørfjordelva

222.4Z

7822936N 427815Ø
7823410N 427832Ø

Brennelva

224.2Z

7773662N 423297Ø
7773847N 423756Ø
7773445N 424124Ø

Lakselva

224.Z

7776921N 422822Ø
7778400N 420740Ø

Børselva

225.Z

7800910N 442307Ø
7800462N 442187Ø
7799257N 443452Ø

 

Formålet med fastsetting av grensen mellom elv og sjø er å sikre oversiktlige bruksforhold, og å gjøre det enklere å håndheve regler om fiske. Bestemmelsen gjelder ikke vurdering av eiendomsgrenser mellom private rettighetshavere etter vassdragsloven og har bare betydning i forhold til offentligrettslige regler som gjelder fisketider og tillate redskaper.

Skillet mellom elv og sjø er viktige for bruken av området. I området som er definert som elv gjelder bestemmelser for fisketider, redskapsbruk og lignende. I elva trenger man fiskekort for å fiske, noe man ikke trenger i sjøen. Fastsettelsen av grensa avgjør også hvilke grunneiere som skal være inkludert i pliktig organisering i de vassdragene som har gytebestandsmål på over 100 kg hunnlaks. Grensene skal avmerkes med tydelige merker, utgiftene dekkes av statskassen, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (heretter lakse- og innlandsfiskeloven eller laksfl.) § 15.

Kart over de nye vedtatte grensene

Ytre Billefjordelva

Vedtatt grense har vestlig punkt mellom Mikkelsborg og Solrud, og det østlige punktet er satt på et lite nes utenfor Skjellmo.

Ytre Billefjordelva.jpg

Figur 1. Ny vedtatt grense elv-sjø for Ytre Billefjordelva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Ytre Billefjordelva

222.7Z

7806185N 427154Ø
7807059N 426892Ø

 

Stabburselva

Vedtatt grense har fire punkt, første på Doaresgárggu, andre på Doaresgárgobovdna, tredje på sørligste Kråkeholmen og fjerde punkt midt på ytterst på Stabbursneset.

Stabburselva.jpg

Figur 2. Ny vedtatt grense elv-sjø for Stabburselva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Stabburselva

223.Z

7786845N 422635Ø
7787934N 423704Ø
7788902N 422710Ø
7788873N 421692Ø

 

Smørfjordelva

Vedtatt grense har nordlig grense på nes nordøst for Fagerfjell og sørlig grense på nes nordvest for Bergstad.

Smørfjordelva.jpg

Figur 3. Ny vedtatt grense elv-sjø for Smørfjordelva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Smørfjordelva

222.4Z

7822936N 427815Ø
7823410N 427832Ø

 

Brennelva

Vedtatt grense har sitt vestligste punkt satt like innenfor MC-klubben i Lakselv sitt klubbhus, et punkt ute i sjøen og et punkt et stykke ut på Brennelvneset.

Brennelva.jpg

Figur 4. Ny vedtatt grense elv-sjø for Brennelva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Brennelva

224.2Z

7773662N 423297Ø
7773847N 423756Ø
7773445N 424124Ø

 

Lakselva

Vedtatt grense har sitt vestligste punkt satt 46 meter sør for naust tilhørende Bnr 15, Gnr 24 og østlig grense ytterst på steinfylling i forlengelse av flystripen på Lakselv lufthavn.

Lakselva.jpg

Figur 5. Ny vedtatt grense elv-sjø for Lakselva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Lakselva

224.Z

7776921N 422822Ø
7778400N 420740Ø

 

Børselva

Vedtatt grense er lik gammel grense fra 1988. Grensen ble da satt fra x-merket jordfast stein på «Bibakte» på østsiden av Børselvmunningen i retning 343 grader til et punkt der denne linjen krysser rett linje ut fra Hestneset, slik at det som er sør/vest for denne linje er sjø og det som er nord/øst for samme linje er elv.

Børselva.jpg

Figur 6. Ny vedtatt grense elv-sjø for Børselva.

Vassdrag

Vassdragsnr.

Ny grense

Børselva

225.Z

7800910N 442307Ø
7800462N 442187Ø
7799257N 443452Ø