Reinpramming | Boazosuvdin prámain

Reinpramming i Lyngen

Flere reinbeitedistrikter er avhengig av pramming, transport med landgangsfartøy, for å flytte reinen til og fra sommerbeite. Reineiere som har behov for pramming, må søke om pramming til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fristen er 15. januar for vårpramming og 15. juni for høstpramming.

Máŋga orohaga leat sorjavaččat bohccuid suvdimis prámain go johtet geasseorohahkii ja geasseorohagas ruovttoluotta. Boazoeaiggádat, geat dárbbašit suvdima prámain, fertejit čállit ohcamuša suvdima oažžumis Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii. Áigemearri lea ođđajagimánnu 15. beaivvi giđđasuvdimii ja geassemánnu 15. beaivvi čakčasuvdimii.

Tildeling av plass på pramming vår og høst reguleres av forskrift om pramming for Nord-Troms og Finnmark.

Saji juolludeapmi prámas giđđat ja čakčat nannejuvvo láhkaásahusas suvdima hárrái Davvi-Romssas ja Finnmárkkus.


Vilkår for å få pramme

For å få pramme rein, må siidaandelen ha et faktisk og geografisk behov. Hvis den økonomiske rammen som er satt for prammingen gjør at Statsforvalteren må prioritere blant søkerne, skal de som har prammet tidligere prioriteres.

Opplastingsstedene må ha nødvendig infrastruktur som ivaretar dyrevelferden etter dyrevelferdsloven. Prammegjerder må være vedlikeholdt og funksjonelt når prammingen skal foregå. Statsforvalteren kan også stille krav til landanlegg for å sikre en rasjonell og sikker opplastning. Reineier har ansvaret for reinen under overfarten.

Reineier betaler en egenandel på 30 kroner per rein som prammes.

Suvdima eavttut

Juos galgá bohccuid beassat suvdit prámain, de ferte siidaoasis leat duohta ja geográfalaš dárbu. Juos ekonomalaš rámma, mii lea biddjojuvvon suvdimii dahká ahte Fylkkamánni ferte vuoruhit ohcciid gaskkas, de galget sii geat ovdal leat suvdán vuoruhuvvot ovdalii.

Prámiilástenbáikkiin ferte leat dárbbašlaš infrastruktuvra, mii áimmahuššá elliidčálggu elliidčálgolága mielde. Prámaáiddit fertejit leat bajásdollojuvvon ja doaibmilat go suvdin galgá dáhpáhuvvat. Fylkkamánni sáhttá maiddái bidjat gáibádusaid gádderusttegiidda sihkkarastin dihte ulbmillaš ja dorvvolaš bordái vuojeheami ja lástema. Boazoeaiggádis lea ovddasvástádus bohccuin suvddidettiin.

Boazoeaiggát máksá 30 kruvnnu iežasoasi juohke bohccos mii suvdojuvvo.


Søknad om pramming

De som har behov for pramming, søker til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på eget skjema. Frist for søknad for høstprammingen er 15. juni, og frist for søknad for vårprammingen er 15. januar. Skjemaet finner du her (Landbruksdirektoratet). 

Søknad om pramming sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700, 9815 Vadsø

eller til e-post: sftfpost@statsforvalteren.no

Suvdinohcamuš

Sii geat dárbbašit suvdima, čállet ohcamuša Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii sierra skovvái. Áigemearri ohcat čakčasuvdima lea geassemánu 15. beaivvi, ja áigemearri ohcat giđđasuvdima lea ođđajagimánu 15. beaivvi. Skovi gávnnat dáppe (Eanandoallodirektoráhtta). 

Suvdinohcamuš sáddejuvvo deike:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700, 9815 Vadsø

dahje e-postii: sftfpost@statsforvalteren.no


Seilingsplan og oppmøte

Seilingsplanen er en prioritert liste over de siidaandelene som har fått tildelt prammeplass. Planen angir tidspunkt og opplastingssted. Siidaandeler som er tildelt prammeplass har plikt til å være klar til pramming på oppsatt opplastningssted og tidspunkt som står i seilingsplanen. Ubegrunnet forsinkelse kan gjøre at siidaandelen nektes pramming. 

Det kan bli endringer i seilingsplanen både før og under prammingen. Alle må derfor følge med slik at de får med seg eventuelle endringer. 

Suvdinplána ja suvdinbáikái boahtin

Suvdinplána lea vuoruhuvvon listu, mii čájeha siidaosiid mat leat ožžon suvdinsaji. Plánas almmuhuvvo áigi ja lástenbáiki. Siidaosiin mat leat ožžon suvdinsaji, lea geatnegasvuohta leat válbmašat suvdimii mearriduvvon lástenbáikkis dan áigái mii suvdinplánii lea čállojuvvon.Vuođuškeahtes maŋŋoneapmi sáhttá dahkat ahte siidaoassi ii fidne šat suvdima. 

Suvdinplána soaitá rievdat sihke ovdal ja maŋŋil suvdima. Danne fertejit buohkat čuovvut mielde nu ahte dihtet vejolaš nuppástusain. 

Seilingsplan pramming våren 2020 | Suvdinplána čakčat 2019

Gi beskjed om endringer

Den økonomiske rammen for pramming gir kun grunnlag for 31 døgn med pramming fordelt på vår- og høstpramming. Bruker vi mye tid på vårprammingen, får vi mindre tid til høstprammingen. Det er derfor viktig at du gir Statsforvalteren i Troms og Finnmark beskjed umiddelbart dersom du bestemmer deg for å ikke pramme likevel, får redusert behov for pramming eller vil endre opplastingssted. 

Dieđihastte nuppástusain

Suvdima ekonomalaš rámma vuođul sáhttet suvdit dušše 31 jándora, mat juohkásit giđđa- ja čakčasuvdimii. Juos mii geavahit olu áiggi giđđasuvdimii, de báhcá uhcit áigi čakčasuvdimii. Danne lea deaŧalaš ahte dieđihat Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii juos mearridat ahte dattetge it suvdde, jos dus lea uhcit suvdindárbu dahje ahte háliidat rievdadit lástenbáikki. 


 


Publisert 30.04.2021

Stopp i prammingen

Prammingen er stoppet på grunn av en uforutsett hendelse. Prammingen forventes tidligst å kunne starte opp igjen mandag 3. mai.


Publisert 26.03.2021

Seilingsplan for vårens reinpramming 2021

Seilingsplanen for pramming våren 2021 er klar.


Publisert 02.09.2020

Seilingsplan for høstens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming høsten 2020 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.


Publisert 17.04.2020

Seilingsplan for vårens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming våren 2020 er klar.


Publisert 02.09.2019

Seilingsplan for høstens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming høsten 2019 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.


Publisert 08.04.2019

Seilingsplan for vårens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming våren 2019 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.