Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Melding om reindrift (MOR) og søknad om tilskudd | Boazodoallodieđáhus (MOR) ja doarjjaohcamuš

Hvert år skal lederen av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilgang og avgang av rein og om reineiere i siidaandelen.

Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.

Juohke jagi galgá siidaoasi jođiheaddji addit dieđáhusa boazodoalus Fylkkamánnái. Dieđáhus galgá almmuhit bohccuid lassáneami ja geahppáneami ja siidoasi boazoeaiggádiid.

Dieđáhus lea vuođusin siidaosiid ja boazoservviid doarjjaohcamušaid gieđahallamii, ja boraspirebuhtadassii.

Melding om reindrift (MOR)

Fristen for å levere melding om reindrift er utsatt til 22. april 2020. Meldingen skal inneholde opplysninger fra foregående reindriftsår (1. april - 31. mars) om: 

 • kalvetilgang og annen tilgang av rein
 • slakteuttak, tap og annen avgang av rein
 • samt fordeling av rein mellom medlemmer i siidaandelen

Du kan lese mer om Melding om reindrift (MOR) på Landbruksdirektoratet.

Melding kan leveres både elektronisk og på papir. Vi oppfordrer til at dere leverer elektronisk. Leder av siidaandel er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger veiledning.

For å levere melding elektronisk må du logge inn i Altinn - Melding om reindrift.

Hvis du vil levere på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet.

Boazodoallodieđáhus (MOR)

Áigemearri doaimmahit boazodoallodieđáhusa lea maŋiduvvon cuoŋománu 12. beaivvi rádjai. Dieđáhus galgá sisdoallat dáid dieđuid mannan boazodoallojagis (cuoŋománu 1. b. – njukčamánu 31. b.): 

 • miessešaddu ja eará bohccuid lassáneapmi
 • njuovvamat, massimat ja eará boazogeahppáneamit 
 • ja siidaoasi lahtuid gaskasaš boazojuohku

Dieđáhusa sáhttá sáddet sihke elektrovnnalaččat ja báhpára alde. Mii ávžžuhit sáddet dieđáhusa elektrovnnalaččat. Siidaoasi jođiheaddjis lea ovddasvástádus fuolahit ahte dieđut leat riekta. Válddes áinnas oktavuođa minguin juos leat jearaldagat dahje juos dárbbašat bagadallama.

Go áiggut sáddet dieđáhusa elektrovnnalaččat, de fertet logget sisa: Altinn - Melding om reindrift.

Juos áiggut deavdit dieđáhusa báhpárii, de geavahat báberskovi man gávnnat Eanandoallodirektoráhtas.


Erstatning for tap til rovvilt

Fristen for å søke om erstatning for tap til rovvilt er 15. april hvert år. Melding om reindrift må være godkjent før erstatningssøknaden kan behandles.

Søknad om erstatning kan ikke leveres digitalt. Her finner du søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til Statsforvalteren. Opplysninger om tap til rovvilt i melding om reindrift danner grunnlaget for behandling av søknaden om rovvilterstatning fra siidaandelen.

Statsforvalterens miljøavdeling behandler søknaden. De vil til høsten legge ut en nyhetssak på sine nettsider om rovvilt med nærmere informasjon om når de forventer å starte behandlingen av erstatningssøknadene.

Du kan abonnere på nyhetssaker om rovvilt og få disse nyhetene på e-post.


Tilskudd til siidaandeler

Fristen for å søke om tilskudd er vanligvis 31. mai hvert år. I år er fristen utsatt til 3. juni 2020. Melding om reindrift må være levert og godkjent før søknaden kan behandles.

Søknad om tilskudd kan leveres digitalt, eller i papirutgave. Det digitale skjemaet for tilskudd åpner 15. april 2020 i Altinn. En forutsetning for å levere søknaden digitalt er at du har levert «melding om reindrift» digitalt.

Hvis du vil levere på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet.

Du må dokumentere det du opplyser om i søknaden. Det er flere typer tilskudd som kan søkes, og nedenfor gis en oversikt over hvilke, og hvilken dokumentasjon du må vedlegge.

Næringsoppgave for 2019 med tilleggsskjema landbruk 2019 må i alle tilfeller legges ved da dette bekrefter om du har oppfylt minstekravet til en avgiftspliktig salgsinntekt på minimum kr. 50.000.

Dersom ektefeller / samboere har felles siidaandel er det avgjørende at dere samlet har en avgiftspliktig inntekt fra salg av kjøtt av rein i egne merker på minimum kr. 50.000.

Type tilskudd

Dokumentasjon som må vedlegges

Særskilt driftstilskudd til ungdom

Ingen – din fødselsdato er avgjørende

Særskilt driftstilskudd til kvinner

Ligningen for 2018

Etableringstilskudd

Ingen – vi har vedtaket som bekrefter når siidaandelen ble overført til deg

Produksjonspremie

Kopi av alle salgsbilag som du og dine medlemmer har fra salg i perioden 01.01 – 31.12.19.

Dokumentert salg av reinkjøtt og andre inntekter fra bruk av reinskrotten, for eksempel duodji, reinhorn, reinskinn, og bein tas med i beregningsgrunnlaget for produksjonspremie.

Eksempler på inntekter som ikke tas med i beregningsgrunnlaget:

 • Inntekter fra turisme
 • Inntekter fra salg av livdyr
 • Utleie av kjørerein
 • Utleie av husvære i reindriften
 • Inntekter fra jakt, fiske eller bærplukking

Kalveslaktetilskudd

Avregninger fra slakteri

Ektefelle-/samboertillegg

Ligningen for 2018 for dere begge

  


Tilskudd til reinbeitedistrikt

Fristen for å søke er 15. juli 2020. Søknaden kan ikke leveres digitalt. Skjema for ordningen kan lastes ned fra Landbruksdirektoratet.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark enten pr. post eller e-post. Dette må vedlegges søknaden:


Våre adresser

Postadresse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

E-post fmtfpost@fylkesmannen.no

Sender du dine papirer i posten må du merke alle dine papirark med din siidaandelskode

Les mer om hvordan du kan kontakte oss her.