Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronasituasjonen: Informasjon til bønder

Koronapandemien skaper utfordringer for landbruket. Her finner bønder og skognæringen viktig informasjon og kontaktinformasjon dersom du har spørsmål.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.04.2020

Her kan du lese om:


Takk

«Situasjonen med koronavirus skaper mange utfordringer i samfunnet, også for landbruket. Vi blir for alvor minnet om samfunnets sårbarhet i en krise, og spesielt viktigheten av å ha en sterk norsk matproduksjon over hele landet. Derfor:

Takk til dere som står på og bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt og i vårt nordligste fylke.

Du og dine kolleger som produserer mat, trevirke og tjenester i landbruket skal i disse dager ta viktige valg og planlegge årets vekstsesong. 

Som landbruks- og matminister Olaug Bollestad har uttalt, er det viktig å bruke de arealene vi har til den matproduksjonen de er best egnet til. I Troms og Finnmark gjelder dette i første rekke arealer der det er mulig å produsere grovfôr. I tillegg brukes mindre, men svært viktige arealer til produksjon av potet, grønnsaker og bær. Statsråden understreker hvor viktig det er å i størst mulig grad produsere som i et normalår.

Nedenfor har vi samlet litt informasjon som vi håper er nyttig for deg. Ta gjerne kontakt med oss eller landbruksforvaltningen i din kommune dersom du har spørsmål.»

Hilsen landbruksdirektør Torhild Gjølme


Tiltak fra Regjeringen

Regjeringen har satt i verk flere ulike tiltak for å sikre at jordbruksproduksjonen skal gå som normalt. Les mer om dette på Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Vi minner også om at alle finner informasjon om endringer i nasjonalt regelverk, oppdateringer om landbruk og råd til befolkningen på regjeringen.no.

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020. Det er også gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for 2020, og forholdstallet for disponibel kvote er økt til 1,01 for kvoteåret 2020.

Regjeringen har samlet spørmål og svar om korona og landbruk.

Regjeringen har åpnet for innreise for sesongarbeidere i landbruket.


Utenlandsk arbeidshjelp

Mange bønder benytter seg av utenlandsk arbeidshjelp i ulike produksjoner. Det er for tida usikkert hvordan tilgangen blir på slik arbeidshjelp gjennom sesongen.
  
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå åpnet grensene for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri denne vekstsesongen.

Les mer på LMD: Innreisemuligheter for EØS-borgere


Arbeidskraft til landbruket

Ta kontakt med aktørene innen Norske Landbrukstjenester dersom du trenger arbeidskraft eller vil tilby tjenester. Norske Landbrukstjenester har lang erfaring med å formidle arbeidskraft i landbruket.

Les mer om landbruksvikar nedenfor.

Regjeringen har fått på plass flere tiltak som vil bidra til å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket, blant annet en ordning som gir bedre muligheter for dagpengemottakere som ønsker å arbeide i landbruket. Informasjon fra Regjeringen.

Beredskapslister fra NAV

NAV-kontorene melder om at de nå får en del forespørsler fra folk bosatt i Norge som ønsker å jobbe innen landbruket. NAV startet en omfattende kartlegging av kompetanse på grunn av at mange er blitt permittert i næringslivet.

NAV vil fremover lage beredskapslister innenfor forskjellige yrker, også innenfor landbruket. Her kan du finne arbeidskraft som kan bidra i våronn, dyrestell, innhøsting, og forefallende arbeid. Har du behov for arbeidshjelp fremover, gå inn på NAV sin tjeneste www.arbeidsplassen.no og registrer deg.

I Facebook-gruppa Formidling av arbeid i landbruket kan dem som ønsker arbeidshjelp på gården legge ut informasjon. De som søker jobb, kan også legge ut informasjon her.


Avløser ved sykdom eller krise

Landbruksvikarordningen og tilskudd til avløser ved sykdom og fødsel mv. er aktuelle ordninger ved sykdom, også i krise.


Landbruksvikar

Fem aktører innen landbrukstjenester får tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i Troms og Finnmark. Kontakt landbrukstjenesten i din region, hvis du har behov for landbruksvikar.

Hvert år får de tilskudd til landbruksvikarvirksomhet for å gi bønder tilbud om kvalifisert avløsning. De plikter å gi bønder avløsning i inntil 14 dager per sykdoms- eller krisetilfelle.

Denne plikten gjelder fremdeles, men det kan selvsagt oppstå utfordringer dersom landbruksvikaren skulle bli syk eller satt i karantene. Hvis det skulle bli vanskelig å hjelpe alle som trenger det, må avløserlagene prioritere, slik at de som har størst behov får hjelp først.


Avløser ved sykdom og fødsel og liknende

Tilskudd til avløysing ved sjukdom og liknende er en ordning som skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.

Les hvordan ordningen fungerer knyttet til koronasituasjonen på Landbruksdirektoratet.no

Foreldre som må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage er stengt kan få omsorgspenger fra NAV.


Dispensasjon fra søknadsfrist for produksjonstilskudd

Foretak som ikke har fått levert søknad om produksjonstilskudd innen fristen 15. mars, på grunn av koronapandemien, kan få dispensasjon.  På vår nettside kan du se eksempler på slike tilfeller og lese mer.


Mattilsynet: Råd og informasjon

Mattilsynet gir råd om smittehygieniske tiltak for eiere av produksjonsdyr og hest. Her finner du også råd om hva du skal gjøre om du blir syk, råd ved dyretransport og råd til yrkesgrupper som skal til gårder. 

Her finner du en nye og oppdaterte råd om smittevern for produksjon av frukt, bær og grønnsaker. 


Beredskapsplan på gården

Det er viktig at du har en beredskapsplan for gården din.

Hva gjør du hvis du blir syk? Hvem kan drifte gården da? Hvor lett er det for avløseren å sette seg inn i din gårdsdrift? Har du oppdaterte rutinebeskrivelser?

Det finnes flere aktører i veiledningstjenesten i landbruket som har HMS-rådgivere som kan bistå deg med å lage eller oppdatere beredskapsplan.


Næringsorganisasjonene: Råd og informasjon


Situasjonen i skogbruket

Det er mye snø og lite tele i marka, noe som gir utfordringer for skogsdrifta. Det kan være behov for å lunne virke i terrenget for seinere framkjøring når driftsforholdene blir bedre.  Ut over det har aktørene foreløpig ikke meldt om spesielle utfordringer.

Det kan bli en utfordrende situasjon med tanke på arbeidskraft til årets skogkultursesong, men det er for tidlig å si om det vil bli reelt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter skognæringens oppfordring om at skogeierne bidrar til å holde aktiviteten oppe og bestiller hogstoppdrag, planting, ungskogpleie og tynning.


Skognæringen oppfordrer til aktivitet

I en periode hvor tiltak for å begrense smittespredning preger hverdagen, oppfordrer skognæringen alle skogeiere til å vurdere tiltak i skogen sin. Har du som skogeier fått ledig tid, så benytt sjansen til å oppdatere deg på hva som bør gjøres i skogen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har åpnet for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting. Tilskuddet er ikke nye midler, men er en omfordeling av LUF-midler (Landbrukets Utviklingsfond) gitt til andre tiltak i skogbruket. Midlene skal gå til økte kostnader til rekruttering, opplæring og oppfølging av ufaglært arbeidskraft. LMD jobber med hvordan dette skal innrettes.  


Innovasjon Norge: Lån

Har du økonomiske utfordringer på grunn av koronapandemien, kan du søke om å utsette avdrag på lån i Innovasjon Norge. Her finner du skjema for å søke om å avdragsutsettelse.


Innovasjon Norge: Midler til investeringer og bedriftsutvikling

Regionale prioriteringer for landbruksmidlene finner du på innovasjonnorge.no.
NB. Denne siden fungerer best i nettleseren Google Chrome.

Utmåling av tilskudd: I henhold til forskriften kan tilskudd til investeringer utgjøre inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Les mer om støtte til investeringer i tradisjonelt landbruk.

Innovasjon Norge kan nå høyne kronetak og prosenttak for støtte til investeringer. Du må søke om dette, og Innovasjon Norge skal vurdere hver søknad. LMD har bestemt dette for blant annet å kompensere for at kronekursen faller.


Støtte fra Sametinget 

Både kulturlivet og næringslivet i de samiske områdene kan få støtte fra Sametinget. Sametinget har fått mer penger å dele ut på grunn av koronakrisen.

Se også endringer i ordningene for driftsbygninger i landbruket


Tiltakspakke fra fylkeskommunen

Troms og Finnmark fylkeskommune har kommet med en tiltakspakke, og flere vil komme.


Unngå smittespredning

Det er viktig at gårdbrukerne gjør det de kan for å unngå smittespredning, og at gårdbrukerne holder seg friske, slik at vi på en best mulig måte kommer oss gjennom de krisene vi nå står overfor.

Vi minner ellers om de generelle rådene om at gårdbrukere som har husdyr så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak. 

Råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet


Bistand i Øst-Finnmark

Kommunene i Øst-Finnmark har gått sammen om å lage en tjeneste for bedrifter som trenger veiledning. Se koronabistand.no


Kontakt oss gjerne

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Tradisjonelt landbruk

Tilleggsnæring og mat

Avløsertilskudd ved sykdom

Skogbruk

Produksjonstilskudd

Kontakt kommunen din

Annet


Abonner på nyheter

Abonnerer du på nyheter fra Fylkesmannen i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker. 

Lag abonnement her.