Færre melkebruk, mer sau

Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.

Publisert 26.08.2020

NIBIO har laget en rapport om verdiskapning og sysselsetting fra landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Rapporten er grundig og tar for seg fakta og statistikk for jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer.

Flere driver med sau i Finnmark

Rapporten viser at sauenæringen er på opptur i Finnmark. Flere bønder satser på produksjon av sauekjøtt og fra 2014 til 2018 har vi fått 18 flere gårdsbruk med sau. Gjennomsnittlig størrelse på sauebrukene økte fra 112 til 130 i samme periode.

Større melkebruk i Finnmark

Kumelk er fremdeles den viktigste produksjonen i Finnmark. Vi har fått færre, men større melkebruk. Gjennomsnittlig størrelse har økt fra 25,7 kyr til 29,8 kyr.

Geita er fortsatt viktig i Troms

Det er 60 geitebruk i Troms. Hvert bruk har i gjennomsnitt 131 geiter. Melkeproduksjon på geit utgjør 51,7 millioner kroner i verdiskapning.

Gjennomsnittlig størrelse på et melkebruk på ku er 23,8, og melkeproduksjon på ku utgjør totalt 188,2 millioner kroner i Troms.

Det er 451 sauebruk i Troms med gjennomsnittlig størrelse på 101 voksne sauer. Verdiskapninga fra sau i Troms er 116,3 millioner kroner.

Bioenergi er viktig for skogbruket

Verdiskaping fra skogbruket i Troms er 66,7 millioner kroner og i Finnmark 21,5 millioner kr. Skogbruket sysselsetter 66 personer i fylkene. Hogst av ved og leveranse skogsflis til bioenergi utgjør den viktigste delen av verdiskapinga fra skogen i fylket. 

Produserer for 700 millioner kroner

I Finnmark har Alta kommune størst verdiskapning fra landbruket med 54,4 millioner kroner. I Tana er verdiskapningen 35 millioner kroner og i Sør-Varanger 15,1 millioner kroner.

I Troms har Kvæfjord kommune størst verdiskapning per innbygger med 13 450,- kroner. Verdiskapninga for landbruket i Balsfjord er beregnet til 70 millioner kroner. I Målselv er verdiskapninga 44,9 millioner kroner og Harstad 41,1 millioner kroner.

Samlet verdiskaping (bruttoprodukt) fra landbruksbasert primærnæring utgjør 525 millioner kroner for Troms og 178 millioner kroner for Finnmark.

Her kan du finne tall for din kommune:

Sysselsetter over 3000

Det er 1 013 sysselsatte i primærleddet i landbruket i Troms. Tar vi med de som jobber i næringer som er direkte avhengig av produksjon fra landbruket, for eksempel TINE og Nortura, gir det grunnlag for til sammen 2 340 sysselsatte.

Primærleddet i landbruket i Finnmark sysselsetter 669 personer. Dette gir grunnlag for til sammen 923 sysselsatte i Finnmark når vi inkluderer dem som jobber i tilknytta næringer.

Dokumenter

Om rapporten

Rapporten tar utgangspunkt i tall fra 2018. Den viser trender tilbake i tid. Troms og Finnmark er derfor vist hver for seg.

Rapporten er finansiert av Utvikling og tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det er Nordnorsk Landbruksråd som har bestilt rapporten.