Statsbudsjettet 2020

I forslaget til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen 330,3 millioner kroner mer i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.10.2019

Hvis vi trekker fra prisstigning gir dette 35 av 39 kommuner i Troms og Finnmark realnedgang i de frie inntektene i 2020.

Regjeringen varsler en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren på 4,9 milliarder kroner i år.

Statsforvalteren om statsbudsjettet

Statsforvalteren har utarbeidet et notat som gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 som handler om kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark.

I tillegg har vi lagt ut bakgrunnstall for beregningen av frie inntekter i 2020, jamfør tabell 3-k i Grønt hefte.

 

Skjønnsmidler 2020

I Statsforvalterens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. september står det om fordeling av basisskjønnsmidler for kommunene i Troms og Finnmark i 2020. Brevet var unntatt offentlighet inntil fremleggelsen av statsbudsjettet 7. oktober.

Videre finner dere KMDs retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler i 2020 og en forklaring til ny basisskjønnsmodell. 

 

Havbruksfondet

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner. I 2019 utbetales ytterligere 450 mill. kroner til kommuner som har hatt vekst i oppdrettsnæringen de siste 2 år.

Statsforvalteren er på nåværende tidspunkt ikke kjent med når fordelingen er klar, og når midlene vil bli utbetalt.

Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2019. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Nærmere detaljer om dette vil bli avklart i forbindelse med gjennomføringen av vekstvurderingen. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert budsjett 2020.

For nærmere informasjon, se Prop. 1 S (2019-2020) Nærings- og fiskeridepartementet.