Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø ved Bergneset, Balsfjord

Høringsfrist:
5. februar 2021

Søker er Balsfjord kommune. Hensikten med tiltakene er utvidelse av Bergneset industriområde for å legge til rette for økt industriaktivitet.

Publisert 05.01.2021

Mudringa det søkes om omfatter et ca. 42 000 m2 stort sjøområde, der det planlegges å mudre 125 000 m3 sediment. Mudringsmassene planlegges dumpet i sjøen på 100-150 m dyp sørvest for Seljelvnes. Utfyllinga det søkes om omfatter et 42 000 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med ca. 200 000 m3 sprengstein.

Miljøkonsekvenser
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i mudrings- og utfyllingsområdet viser at miljøtilstanden er god (tilstandsklasse II). Det antas derfor at disse tiltakene ikke vil medføre spredning av miljøgifter. Sjøbunnen på det planlagte dumpeområdet er ikke undersøkt for miljøgifter, men det antas at miljøtilstanden er god. De planlagte tiltakene kan i anleggsfasen føre til en viss nedslamming av nærliggende områder, samt noe støy. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plastforurensning fra sprengledninger etc.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 5. februar 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/9806 oppgis.

Høringsfrist:
5. februar 2021

Kontaktpersoner