En trygg skoledag uten mobbing | Oadjebas skuvlabeaivi almmá givssideami haga

Oppdatert 31.01.2024

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre. Du kan si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke enten rød eller oransje meldeknapp. Hvis du bruker den oransje meldeknappen, må du logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

Alle har rett til å ha det godt på skolen

Eivind Bratsberg og Liv-Inger Rystrøm forteller om barns rettigheter på skolen.

Ingen skal oppleve mobbing

Skoleelevere forteller om hvordan skolehverdagen bør være


Buot mánáin ja nuorain lea vuoigatvuohta oadjebas ja buorre skuvlabirrasii almmá givssideami ja loavkideami haga. Juos dus oahppin ii leat oadjebas ja buorre dilli skuvllas, de galgá skuvla veahkehit. Juos skuvla ii veahket, de sáhtát váldit oktavuođa minguin Fylkkamánnis.

Dieđihastte rektorii vuos

Juos dus ii leat buorre dilli skuvllas, de fertet don dahje du váhnemat dieđihit rektorii. Rektor galgá du váldit duođas ja skuvla ferte guorahallat mii lea dáhpáhuvvan. Rávisolbmot skuvllas galget dahkat buot maid sáhttet veakehan dihte du. Skuvla galgá bargagoahtit du áššiin ovdalgo vahkku lea vássán. Dasto galgá skuvla ráhkadit čálalaš plána mo áigot du veahkehit. Don sáhtát leat mielde ráhkadeamen plána juos háliidat.

Dieđihastte Fylkkamánnii juos skuvla ii bargga doarvái

Juos skuvla ádjána guhkit go vahku dahkat juoidá áššiin, de sáhtát váldit oktavuođa minguin Fylkkamánnis. Seamma sáhtát juos dovddat ahte skuvla ii váldde du duođas. Mii geat bargat Fylkkamánnis, galgat vuos gávnnahit leago skuvla dahkan iežas barggu. Das maŋŋá mearridit maid skuvla galgá bargat vai don oaččut oadjebas ja buorre skuvlaárgabeaivvi.

PS. Don sáhtát álo váldit minguin oktavuođa Fylkkamánnis juos lea mihkkege maid smiehtat. 


Lurer du på noe? Trenger du å snakke med?

Kontakt oss gjerne!


Leago mihkkege maid dáhtošit diehtit? Dárbbašatgo háleštit?

Válddes fal minguin oktavuođa!


 

Eivind Bratsberg

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Eivind Bratsberg

Telefon: 77 64 22 60
Mobil: 952 07 926


Liv-Inger Rystrøm

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Liv-Inger Rystsrøm

Telefon: 78 95 03 36


 

Remi Andre Møller

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Remi Andre Møller

Telefon: 77 64 21 07


Jan Salmi

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Jan Salmi

Telefon: 78 95 03 85


 

 


Marius Gulsrud

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Marius Gulsrud

Telefon: 78 95 05 54


Grete Theodorsen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Grethe Theodorsen

Telefon: 77 64 22 45


Martine Stabell

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Martine Stabell

Telefon: 78 95 03 25


 

 


Tine Margrete Brun Henriksen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Tine Margrete Brun Henriksen

Telefon: 77 64 22 48


Elin Flatåker Johansen

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: Elin Flatåker Johansen

Telefon: 78 95 04 09


 

 


 

 


 

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.

Dát daddjo lágas

Buot ohppiin lea vuoigatvuohta oadjebas ja buorre skuvlabirrasii. Skuvla ii galgga oppanassiige dohkkehit loavkideami, veahkaválddi, vealaheami iige hiddjideami.

Skuvla galgá čađat bargat nu buori skuvlabirrasa bealis go vejolaš, ja áittardit ahte oahppit vásihit skuvlla oadjebassan ja buorrin. Rektor guoddá ovddasvástádusa dán dahkamis.

Buot rávisolbmot geat barget skuvllas galget bearráigeahččat ahte ohppiin lea buorre dilli, ja galget bissehit givssideami ja eará loavkideami. Sii galget maiddái dieđihit rektorii juos vihkugohtet dahje bohtet diehtit ahte oahppis ii leat oadjebas ja buorre dilli.

Dát lea čállojuvvon oahpahuslága kapihttalis 9A ja gusto 1.8.2017 rájes.