Retten til å tilbakekalle en fremtidsfullmakt

Fullmaktsgiver har etter vgml § 89 annet ledd rett til å kalle en fremtidsfullmakt tilbake hvis han eller hun har evnen til å forstå betydningen av dette. Tilbakekall kan også skje etter at fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalteren.

Publisert 27.09.2023

Kravet til forståelse ved tilbakekall

I utgangspunktet beholder en fullmaktsgiver sin rettslige handleevne også etter at en fullmakt settes i kraft og eventuelt stadfestes.

I vgml. § 89 annet ledd er det imidlertid krav til fullmaktsgivers faktiske mentale kompetanse (beslutningsevnen) for å kunne gjennomføre et tilbakekall. Det heter her at en fullmaktsgiver kan tilbakekalle fremtidsfullmakten dersom han eller hun «har evnen til å forstå betydningen av dette».

Terskelen for et gyldig tilbakekall, herunder om fullmaktsgiver har evnen til å forstå betydningen, skal ikke være høy så lenge det er på det rene at det er fullmaktsgivers reelle ønske og vilje. Om fullmaktsgiver eksempelvis viser forståelse for at et tilbakekall av fullmakten innebærer at han eller hun ikke lenger får bistand fra fullmektigen, og at det da kanskje er behov for annen bistand, tyder det på at fullmaktsgiver har tilstrekkelig forståelse av betydningen til å foreta et tilbakekall.

En samlet vurdering tilsier at kravet til forståelse for å kunne tilbakekalle fullmakten i noen sammenhenger vil være mer beskjedent enn kravet til forståelse ved opprettelse.

Ulike fremgangsmåter ved tilbakekall

En fremtidsfullmakt er en selvstendig skriftlig fullmakt, jf. avtaleloven § 16. De alminnelige reglene i avtaleloven for slike skriftlige fullmakter tilsier at tilbakekall kan skje ved at fullmakten gis tilbake eller ødelegges. Den samme regelen følger av vgml. § 89.

Om fullmektigen vurderer at fullmaktsgiveren ikke evner å forstå hva tilbakekallet innebærer, kan fullmektigen la være å gi fullmakten tilbake. I et slikt tilfelle har fullmaktsgiver to handlingsalternativer. Enten kan fullmaktsgiver gå til søksmål for å få fullmakten i retur, eller så kan fullmaktsgiver begjære vergemål til erstatning for fremtidsfullmakten jf. vgml. §§ 91 jf. 56.

Om en tredjeperson har fått en egen erklæring om at fremtidsfullmakten er tilbakekalt, gjelder dette som tilbakekall overfor vedkommende.

En fullmaktsgiver står videre fritt til å opprette en ny fremtidsfullmakt så lenge han eller hun har evnen til å forstå fullmaktens betydning jf. vgml § 79. Opprettelse av en ny fullmakt fører ikke automatisk til at en eksisterende fullmakt faller bort, men bestemmelsene i en ny fullmakt går foran bestemmelsene i en eldre fullmakt ved motstrid.

Hvordan gå frem dersom fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalter

-Dersom en fremtidsfullmakt er stadfestet av Statsforvalteren og fullmaktsgiver ønsker å trekke denne tilbake slik at fullmakten slettes fra de registrene den er blitt registrert i ved stadfestingen ber vi om at fullmaktsgiver selv møter opp hos Statsforvalteren slik at vi kan ha en samtale.

-Vi godtar også at fullmaktsgiver leverer en legeerklæring der det fremgår at vedkommende har den nødvendige forståelsen for å kunne trekke tilbake fullmakten jf. det ovennevnte.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.