42 000 vaksne med verje i Noreg

Vanleg verjemål er ei frivillig velferdsordning, som blir brukt av kring 42 000 vaksne personar i Noreg. I eit vanleg verjemål har personen full rettsleg handleevne og kan disponere på eiga hand.

Publisert 12.05.2021

Verja gir støtte til å ta val, og bidreg til å ivareta interesser, ønske og behov. Mange i samfunnet har likevel ei oppfatning av at verjemål stengjer for at personen kan handle sjølv. Det fører til at verjehavar i ein del samanhengar blir hindra i å bestemme sjølv.  

Retten til å bestemme sjølv gjer at verjehavar også kan ta val til skade for seg sjølv. I nokre tilfelle kan dette gå ut over andre grunnleggande menneskerettar. Samfunnet har derfor ein siste utveg, som er at domstolen kan gjere inngrep i retten til å bestemme sjølv. Per i dag er det 280 personar i Noreg som har avgrensingar i den rettslege handleevna si.

22 milliardar kroner i bankinnskot

Dersom verjehavar har midlar og finansiell eigedom over ein bestemt verdi, er hovudregelen at Statsforvaltaren skal forvalte midlane. Dei økonomiske midlane blir som hovudregel plassert som innskot i bank. Statsforvaltarane forvaltar i dag litt over 22 milliardar kroner.

Ein eigen verjekonto blir brukt til å forvalte verjehavars inntekter og til å dekkje utgifter. Verjehavar og verje bestemmer sjølve kva bank som skal brukast. På denne kontoen kan det stå inntil 2G, og verja disponerer kontoen i tråd med verjehavars ønske og vilje. Verjer med rekneskapsplikt leverer kvart år verjerekneskap til statsforvaltaren. Denne kontrollen skal bidra til å førebyggje og oppdage feil og misbruk av midlane. Statsforvaltaren kontrollerer altså verja – ikkje verjehavaren.

Verjehavar kan ha ein eigen brukskonto som berre han eller ho disponerer. Verja har ikkje disposisjonsrett til brukskontoen, og det er ikkje rekneskapsplikt for brukskontoen.

Kjelde: Årsmeldinga til Statens sivilrettsforvaltning, som er sentral verjemålsmyndigheit.

Dei ti statsforvaltarane behandlar verjemålssaker i første instans. Rekruttering, opplæring og tilsyn med verjer og rettleiing av publikum er også mellom oppgåvene til statsforvaltaren.