Søknad om utslipp av spylevann fra hovedvannledning vest i driftsfasen

Høyringsfrist:
17. desember 2021

Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold som bør tas hensyn til ved behandling av søknad om tillatelse fra IVAR IKS om utslipp av spylevann fra ny hovedvannledning vest.

Publisert 25.11.2021

Vi presiserer at søknaden kun gjelder utslipp i driftsfasen.

Se søknad med vedlegg i dokumentlenken.

Merknader til søknaden kan sendes Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innen 17.12.2021.