Berekraftsmåla

Oppdatert 12.03.2024

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, motarbeide ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Statsforvaltaren legg vekt på berekraftig utvikling i alt vi gjer.

FNs berekraftsmål gjeld alle land i verda, både rike og fattige. Måla påverkar norsk politikk – både i kommunar og lokalsamfunn og nasjonalt. Du kan lese meir om FNs berekraftsmål lengre ned på sida.

Kva gjer Statsforvaltaren?

Statsforvaltaren brukar kunnskapen sin om lokale og regionale forhold til å prioritere og følgje opp berekraftsmåla i tråd med politikken til regjeringa. 

  • Planlegging er et verktøy for å nå berekraftsmåla. Som fagmyndigheit innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik bidreg vi til at kommunal og regional planlegging sikrar ei berekraftig utvikling.
  • Arbeidet med samfunnstryggleik er viktig for fleire av berekraftsmåla. Det gjeld mellom anna arbeidet med å bremse klimaendringa, bevaring av økosystemtenester, bygging av robust infrastruktur og fredelege og inkluderande samfunn. 
  • Fleire av berekraftsmåla handlar om klima og miljø, som er eit viktig ansvarsområde for oss.
  • Statsforvaltaren skal bidra til at regjeringas oppdaterte jordvernstrategi med nye tiltak og eit forsterka jordvernmål blir følgt opp, og leggje til rette for at reindriftsinteressene blir i varetekne i planprosessar og utbyggingssaker.
  • Vi følgjer etableringa av nye verksemder som følgje av det grøne skiftet og behovet for nye energiformer som til dømes batterifabrikkar og hydrogenfabrikkar.
  • Vi samarbeider med andre aktørar om strategien «Alle treng ein trygg heim». Arbeidet byggjer på berekraftsmåla og den nasjonale strategien for sosial bustadpolitikk.


Publisert 14.05.2024

Bærekraftsuka 2024

Uke 40: Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka for 4.gang!