Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Padling i Ilene

Ilene naturreservat har et strengt internasjonalt vern under Ramsarkonvensjonen. All unødig forstyrrelse er forbudt. Tønsberg Kajakk Klubb har fått tillatelse på bestemte vilkår til å padle gjennom reservatet til og fra trening i Aulielva. Annen ferdsel i sjøen er i utgangspunktet ikke tillatt vår, sommer og høst.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.06.2020

Fuglene trenger ro

Ilene fungerer som en ladestasjon for fugler på trekk. Her finner de mat og hvile før nye etapper på vingene. Da er det ekstra viktig at de får ro til nettopp det. Fuglene blir stresset når vi mennesker nærmer oss. Noen av fugleartene på Ilene flykter allerede på 500 meters avstand. Stress og flukt gir økt hjertefrekvens, noe som igjen tærer på energireservene. Avhengig av fuglenes kondisjon når de er på Ilene, kan en forstyrrelse i ytterste konsekvens bety at de ikke har kapasitet til å legge egg når de kommer frem, eller at de ikke greier siste etappe på reisen. 

 

Kart over Ilene naturreservat (PDF 3.5 mB)

Internasjonalt vern

Ilene er et naturvernområde med internasjonal status, kalt Ramsar. Ilene og Presterødkilen er vernet som ett Ramsar-våtmarksområde og er det eneste av sitt slag i Vestfold.

- Den samlede belastningen på Ilene og Presterødkilen har økt de senere årene. For at vi skal klare å opprettholde de fantastiske biologiske kvalitetene i disse områdene er vi helt avhengig av publikums forståelse og respekt for vernet, sier fagsjef Arne Christian Geving hos Fylkesmannen.

 

Rekreasjonspadling er ikke tillatt

Tønsberg Kajakk Klubb har hatt organisert aktivitet i området siden 1935, og verneforskriften har en åpning for at klubben kan søke om tillatelse til å padle gjennom reservatet i forbindelse med trening i Aulielva. Tillatelsen som Tønsberg Kajakk Klubb har fått, gjelder kun organiserte konkurranser og trening til konkurranser.

All annen vannaktivitet slik som havpadling, kiting, windsurfing og så videre regnes som "unødig forstyrrelse" av fuglelivet og er følgelig ikke lov. Motorisert ferdsel med båt og vannskuter er heller ikke tillatt, med noen unntak for grunneiere innenfor verneområdet.

Se hele forskriften for Ilene naturreservat her...

 

Vilkårene i tillatelsen for Tønsberg Kajakk Klubb

  1. Tillatelsen gjelder bare konkurranser, og trening for konkurranser, i kajakklubbens regi for klubbens medlemmer. Padlingen skal begrenses i størst mulig grad og ikke forstyrre unødvendig. Padlerne skal holde stø kurs, jevn fart, i størst mulig grad bruke samme trasee og holde seg mest mulig samla gjennom reservatet.
  2. Padlerne må opptre rolig i reservatet, og følgebåten må kjøres på lav hastighet.
  3. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal motta e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no, med oversikt over gjennomført aktivitet den 30. hver måned.
  4. Klubben skal jevnlig oppdatere utadrettet informasjon på hjemmeside og sosiale kanaler om at unntaket bare gjelder organisert konkurranser, og trening for konkurranser for klubbens medlemmer. Minst to ganger årlig skal alle medlemmene minnes på disse vilkåra med e-post. Tillatelsen og informasjon om Ilene ligger på dette nettstedet: www.fylkesmannen.no/padling-i-ilene, og kan med fordel sendes ut til medlemmene i samme e-post.
  5. Denne dispensasjon gjelder ut året 2022 eller fram til den eventuelt blir endret eller trukket tilbake

Brev med vurdering og tillatelse (PDF 0.5 MB)

 

Mer om Ilene:

Besøkssenter våtmark Ilene

Fylkesmannen om Ilene naturreservat

Forskriften for Ilene naturreservat