Ledig plass til beitedyr i Flæfjelldrifta beiteområde

Bildet viser fjellområder i beiteområdet til Flæfjelldrifta. Blå himmel og grønne lyngheier med høye fjell i horisonten.
Høyfjelllandskap i Flæfjelldriftas beiteområder. Foto: SFOV.

Det er nå ledig plass i Flæfjelldrifta beiteområde for besetninger som over tid har hatt høye tap til rovvilt på utmarksbeite. Per i dag er det plass til rundt 1000 sauer til i området, og det er ønskelig å fylle denne kapasiteten.

Publisert 02.02.2024

Beitebrukere som faller inn under disse kriteriene og er interessert i å ha sauen sin på fjellbeite med svært lave tap, oppfordres til å kontakte Olav H. Sando, bordercollie.oh@gmail.com for mer informasjon om Flæfjelldrifta og siden søke Mattilsynet om dispensasjon.

Beitebrukere som ønsker å flytte beitedyr til mindre rovviltutsatte beiteområder, kan søke om tilskudd til dette. Søknadsfristen er i utgangspunktet 15. februar. Satsen er per i dag 100 kr/beitedyr. Ta kontakt med Statsforvalteren om ev. spørsmål knyttet til dette.

Flæfjelldrifta ligger innenfor Nordfjella CWD-sone. Det er derfor i utgangspunktet ikke tillatt med ny gjestebeiting i dette området. Mattilsynet kan imidlertid gi dispensasjon fra § 8. Gjestebeiting i CWD soneforskriften. Dette innebærer at ev. nye besetninger som ønsker å beite i Flæfjelldrifta, må søke Mattilsynet om slik dispensasjon. Høye tap til rovvilt er avgjørende for å kunne få dispensasjon fra dagens regelverk. Dette er hva Mattilsynet krever av en slik søknad:

  • Opplysninger om besetningen som navn på eier, beliggenhet, størrelse, beiteområde per i dag og kort om utfordringer på utmarksbeite.
  • Tapstall de siste fem årene for besetningen. De siste to til tre årene er viktigst.
  • Tapstall for beiteområdet som helhet.
  • Dokumentasjon på tapsårsaker. Dette kan være rapporter fra rovviltkontakter/SNO etter obduksjon, innvilget erstatning for tap til fredede rovdyr, observasjoner i beiteområdet eller annet.

Eksempel på kontrakt mellom Flæfjelldrifta og dyreeier kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden, og viser hva som kreves av deg som dyreeier og hva som er Flæfjelldrifta sitt ansvar.