Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2024

Rovviltavvisende gjerde mellom kornåker og eng i grønt kulturlandskap
Rovviltavvisende gjerde i kulturlandskap. Foto: SFOV.

Det er nå mulig å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Søknader om FKT-tiltak må sendes inn innen 15. februar 2024.

Publisert 12.01.2024

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge skader fra store rovdyr på husdyr og tamrein. Ordningen har også til hensikt å dempe konflikter og begrense ulemper rovvilt kan medføre. Du kan lese mer om ulike tiltak lenger ned i saken og i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Dersom du har spørsmål om ulike tiltak og søknadsprosessen kan du kontakte oss. Søknaden skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ordningen er delt mellom forebyggende tiltak, akutte forebyggende tiltak og konfliktdempende tiltak, se beskrivelse under. Pass på at du bruker riktig søknadskjema når du søker, se lenker under.

Tilskuddsordningen som åpner for at kommuner med kommunale/interkommune skadefellingslag kan søke om tilskudd til å styrke skadefellingsbredskapene i kommune er videreført. Fristen for å søke om tilskudd er 15. februar.

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader

Målgruppen for tilskudd er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som flytting til mindre rovviltutsatte beiter (fjellbeiter) og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes.

Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, vil bli prioritert. Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Dette kan for eksempel være tiltak som beredskapsarealer og bruk av elektronisk overvåking. Vi oppfordrer dere som har rovdyravvisende gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

Du kan blant annet søke om tilskudd til:

 • Nye rovdyravvisende gjerder: Kart som viser aktuell gjerdetrasé må legges ved søknaden. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard. Gjerdet skal settes opp etter egen standard som du finner ved å trykke her. Fastsatt sats for tilskudd: 140 kr pr. meter på utmark og 120 kr pr. meter innmark.
 • Oppgradering av eldre rovdyravvisende gjerder. Fast sats på kr 60 pr. meter.
 • Flytting av beitedyr til mindre rovdyrutsatte områder. Fastsatt sats på kr 100 pr. beitedyr.
 • Vokterhund: Bruk av vokterhund skal følge egen standard for bruk av vokterhund som du finner ved å trykke her. Fastsatt sats for tilskudd er kr 30 000 for kjøp av hund (pr. hund) og kr 25 000 for drift av hund (pr. hund).

Søknadsskjemaet for forebyggende tiltak finner du ved å trykke her. 

Tilskudd til akutte forebyggende tiltak

Dersom du har behov for å søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak, skal dette være avtalt med Statsforvalteren på forhånd. Tilskudd til akutte forebyggende tiltak er forbeholdt spesielle situasjoner hvor det er stor fare for tap til rovdyr i beitesesongen. Søknader om akutte forebyggende tiltak skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter først etter at Statsforvalteren er kontaktet. Ta kontakt med oss på Statsforvalterens beredskapstelefon, mobilnr. 971 35 265.

Aktuelle forebyggende tiltak kan være:

 • Forsinket slipp på utmarksbeite: Et virkemiddel som kan settes i verk dersom det er stor sannsynlighet for at det kan oppstå skade dersom sauen slippes til vanlig tid ut på utmarksbeite.
 • Ekstraordinært tilsyn: I forbindelse med pågående skadesituasjoner kan det gis tilskudd til ekstraordinært tilsyn i beiteområdet for å avverge skader og kartlegge situasjonen.
 • Tidlig sanking: Et virkemiddel som kan settes i verk dersom det er stor sannsynlighet for at det kan oppstå skade dersom sauen blir værende på utmarksbeite.

Konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskuddet er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskapen om rovdyr og rovdyrforvaltning, samt dempe de konflikter og ulemper rovvilt kan medføre.

Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovdyr, særlig ulv og bjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan føre til. Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert. 

Det kan blant annet søkes om tilskudd til:

 • Temakvelder/kurs/konferanser
 • Undervisnings opplegg for barn og unge.
 • Beskyttelsesvest for jakthund. Fast sats for tilskudd på 3500,- pr. vest, se kriterier i dette dokumentet.

Søknadsskjema for konfliktdempende tiltak finner du ved å trykke her.

Tilrettelegging for kommuner med kommunale/interkommunale skadefellingslag

Kommuner kan søke om tilskudd til tilrettelegging for fremtidige skadefellingsoppdrag. Tilskuddet skal gjøre kommunen og fellingslag bedre egnet til å håndtere skadefellingssituasjoner. Fristen for å søke om tilskudd via denne ordningen er 15. februar

Det kan blant annet søkes om tilskudd til:

 • Kursvirksomhet
 • Tekniske hjelpemidler
 • Kommunikasjonsutstyr

Se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak» for mer informasjon om støtteberettigede tiltak. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler. Se til høyre på denne nettsiden for informasjon om kontaktpersoner, linke til forskrift og ulike standarder til forebyggende tiltak.