Håndtering av brøytesnø

Snø inneholder mye forurensning i form av metaller og organiske miljøgifter, samt mikroplast og søppel. Dersom det skal lagres snø på land, kan det være nødvenig med en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Dumping av snø i sjø og vassdrag er noe Statsforvalteren er svært restriktive til, grunnet forurensningsfaren. 

Miljøgifter finnes ofte i forhøyede verdier i snøsmeltevann. Prøver av bysnø fra Oslo sentrum som ble levert til snøsmeltelekteren «Terje» ved Søndre Akershuskai, viser helt konkret hva som finnes av stoffer i snøen. I smeltevannet fant man blant annet tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly.

Saltverdiene i smeltevannet var også skyhøye. Mens norske innsjøer har en typisk saltkonsentrasjon på 1-10 milligram per liter, hadde smeltevannet en konsentrasjon på 500 milligram per liter.

Det ble også målt 63 mikroplastartikler per liter snø.

De som håndterer større mengder brøytesnø må ha rutiner for å ta prøver av snøen, slik at de vet om den er forurenset eller ikke.

De må ha godkjente deponier med nødvendige tillatelser som kan håndtere snøen etter hvor forurenset den er. Og når snøen smelter, må de ha planer for hvordan de på forsvarlig måte håndterer de massene med grus, sand, slam og annet avfall som blir liggende igjen.

Når Statsforvalteren vurderer om et snødeponi skal godkjennes, vurderes flere elementer. Blant annet må deponiet ligge på et sted der man ikke påvirker sensitive naturkvaliteter, og det bør ligge så langt unna vann og vassdrag som mulig.

Et snødeponi skal også være regulert til et slikt formål av kommunen gjennom plan- og bygningsloven.

Dumping av snø i sjø og vassdrag er noe Statsforvalteren har blitt svært restriktive til, fordi faren for forurensning og forsøpling er så stor.

Behov for utslippstillatelse

Dersom det er fare for forurensning til vassdrag og grunn fra et snødeponi, må det søkes om utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

En søknad må inneholde:

  • Stedsspesifikk miljørisikovurdering: For å kartlegge om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller grunnen.
  • Tomten for snødeponi – regulert etter arealformålet? Har kommunen behandlet snødeponiet etter plan- og bygningsloven, inkludert sider av saken som må belyses, for eksempel trafikksikkerhet ved skole.
  • Beskrivelse av vassdrag og naturtyper som kan påvirkes.
  • Beskrivelse av avbøtende tiltak.
  • Beskrivelse av renseløsning.
  • Prøvetakingsprogram.
  • Mengde snø som er tenkt deponert. Hvor kommer snøen fra?
  • Plan for differensiering av snø. Skille forurenset snø fra renere snø.
  • Tiltak for opprydding på tomten etter snøsmelting.