Forurensning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 20.03.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hurdal tettbebyggelse i Hurdal kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad av 05.11.2021 med endringer av 07.03.2022, fra Hurdal kommune, om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hurdal tettbebyggelse i Hurdal kommune.


Publisert 08.03.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune

Statsforvalteren har gitt Indre Østfold kommune tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune. 


Publisert 24.02.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av snødeponi i Schultzedalen i Halden kommune

Halden kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til snødeponering på gbnr. 141/309 i Schultzedalen i Halden kommune.


Publisert 20.02.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Åsland i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, om tillatelse til deponering av snø på Åsland i Oslo kommune


Publisert 15.02.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Lillestrøm kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Lillestrøm kommune om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av Oslo tettbebyggelse.


Publisert 10.02.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Bærum kommune

Statsforvalteren har gitt Bærum kommune tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Bærum kommune. 


Publisert 07.02.2023

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Søly båthavn i Moss kommune

Statsforvalteren har fattet vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling av masser i sjø ved Søly båthavn i Moss kommune.


Publisert 31.01.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i Numedalslågen i Kongsberg kommune

Statsforvalteren har gitt Kongsberg kommune tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i Numedalslågen i forbidelse med etablering av ny gang- og sykkelbru, i Kongsberg kommune.


Publisert 10.01.2023

Etterkunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gol tettbebyggelse i Gol kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 9.1.2023 ferdigbehandlet søknad fra Gol kommune hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gol tettbebyggelse, i Gol kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Klagefristen er 3 uker.


Publisert 10.01.2023

Mangelfull vurdering av miljørisiko ved brannøvingsplasser i Oslo og Viken

Totalt 9 tilsyn ble gjennomført i Oslo og Viken for å kontrollere at brannøvingsplassene overholder relevant regelverk og at det ikke forekommer ulovlig utslipp av perfluorerte stoffer.