Forurensning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.07.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Son havn i Vestby kommune

Statsforvalteren har gitt Vestby kommune tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son havn i Vestby kommune.


Publisert 05.07.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til drift av plastgjenvinningsanlegg – Fortum Waste Solutions Norway AS, Holtskogen Næringspark i Indre Østfold kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 01.07.2022 ferdigbehandlet søknad fra Fortum Waste Solutions Norway AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av plastgjenvinningsanlegg, i Indre Østfold kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår som blant annet fremkommer av Miljødirektoratets klagebehandling av saken.


Publisert 04.07.2022

Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegg – Ragn-Sells AS avd. Skårer i Lørenskog kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 29.06.2022 ferdigbehandlet søknad fra Ragn-Sells AS avd. Skårer, hvor det søkes om midlertidig tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg i påvente av saksbehandling av søknad om ny tillatelse, i Lørenskog kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 29.06.2022

Vedtak om avslag på søknad om endret tillatelse vedrørende frist for påslipp av saltlake - Nortura SA avd. Gol i Gol kommune

Nortura SA avd. Gol søker om endret frist for opphør av påslipp av saltlake til Gol avløpsrenseanlegg i forbindelse med kartlegging av innholdet i saltlaken. Kartleggingen skal skje høsten 2022 og skal brukes i videre arbeid om mulige løsninger for håndtering av saltlake i fremtiden.

På bakgrunn av at påslipp av saltlake er negativt for Gol kommune sitt avløpsrenseanlegg gir vi ikke endret frist for påslipp av saltlake. Nortura Gol må hente erfaringer med kartlegging av saltlake fra pinnekjøttproduksjonen fra Nortura Sogndal.


Publisert 28.06.2022

Strammer inn tillatelsen til Rudskogen motorsenter

Rudskogen motorsenter i Rakkestad får nye krav til støynivå. Den nye tillatelsen setter også nye tidsrammer for når det blir tillatt med støyende drift.


Publisert 28.06.2022

Vedtak om dispensasjon fra vilkår om rensekrav for Bommen renseanlegg i Marker kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Marker kommune om dispensasjon fra vilkår om rensekrav ved Bommen renseanlegg i Marker kommune.


Publisert 20.06.2022

Statsforvalteren har gitt tidsbegrenset tillatelse til drift ved Bekkhus skyteanlegg i Sarpsborg kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir Sarpsborg og Omegn Jeger- og Fiskerforening en tidsbegrenset tillatelse til drift ved Bekkhus skyteanlegg frem til 31.12.2023. Det skal sendes inn tiltaksplan for opprydding på land og i sjø ved skytebanen, med frist 31.12.2022.


Publisert 15.06.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til begrenset mudring i Norde Nesetbukta i Moss kommune

Neset Båtforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til å mudre i havnebassend i Nordre Nesetbukta (gbnr. 129/1) i Moss kommune. 


Publisert 15.06.2022

Avslag på søknad om endring av tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn

Statsforvalteren har avslått søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn i Drammen kommune. 


Publisert 10.06.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til Aass Bryggeri AS

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad fra Aass Bryggeri AS, om ny tillatelse til bryggeri- og drikkevareindustri ved Ole Steens gate 10, Drammen kommune.