Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 15.02.2024

Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til drift av Egge snødeponi i Lier kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Egge massedeponi AS midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til snødeponi ved Egge i Lier kommune.


Publisert 12.02.2024

Tillatelse etter forurensningsloven til graving i Rukkedøla i Nesbyen kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til graving i Rukkedøla (gbnr. 79/39, 79/69 og 0/1) i Nesbyen kommune.


Publisert 06.02.2024

Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Drammen kommune midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til snødeponi i Mjøndalen.


Publisert 18.01.2024

Vedtak om løyve etter forureiningslova til utfylling i Strandafjorden i Ål kommune

Statsforvaltaren i Oslo og Viken har ferdigbehandla søknaden frå Ål kommune, og gir løyve etter forureiningslova til utfylling i Strandafjorden (gbnr. 128/10, 125/2, 127/28, 1007/1 og 125/19) i Ål kommune.


Publisert 16.01.2024

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på sandstrand ved Bogstadvannet i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, og gir tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på sandstrand ved Bogstadvannet i Oslo kommune.


Publisert 11.01.2024

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring, spunting og peling ved Molvigkaia i Fredrikstad kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til mudring, spunting og peling ved Molvigkaia (gbnr. 300/28 og 300/1655) i Fredrikstad kommune.


Publisert 09.01.2024

Industrien må betale gebyr for egenkontrollrapporter

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for forurensningsmyndigheten sin saksbehandling av egenkontrollrapporten.


Publisert 21.12.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Øvre Eiker kommunes del av Drammen tettbebyggelse i Øvre Eiker kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 21.12.2023 ferdigbehandlet søknad fra Øvre Eiker kommune om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av Drammen tettbebyggelse. Statsforvalteren har satt strengere krav enn omsøkt, herunder krav om nitrogenrensing.


Publisert 20.12.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og graving i Randselva ved Holttangen og Livveien i Ringerike kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og graving i Randselva ved Holttangen og Livveien i Ringerike kommune i forbindelse med rassikring og etablering av midlertidig bru. 


Publisert 20.12.2023

Oppfordrer til styrket samarbeid for en ren og rik Oslofjord

Den 15. desember sendte klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen brev til alle kommunene i Oslofjordens nedbørsfelt om oppfølging av tiltakene i helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Ministeren oppfordrer til styrket gjennomføring av tiltakene for å bedre Oslofjorden.