Håndtering av brøytesnø

Snø inneholder mye forurensning i form av metaller og organiske miljøgifter, samt mikroplast og søppel. Dersom det skal lagres snø på land, kan det være nødvenig med en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Dumping av snø i sjø og vassdrag er noe Statsforvalteren er svært restriktive til, grunnet forurensningsfaren. 

Forurensning fra snø

Miljøgifter finnes ofte i forhøyede verdier i snøsmeltevann. Prøver av bysnø fra Oslo sentrum som ble levert til snøsmeltelekteren «Terje» ved Søndre Akershuskai, viser helt konkret hva som finnes av stoffer i snøen. I smeltevannet fant man blant annet tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly.

Saltverdiene i smeltevannet var også skyhøye. Mens norske innsjøer har en typisk saltkonsentrasjon på 1-10 milligram per liter, hadde smeltevannet en konsentrasjon på 500 milligram per liter.

Det ble også målt 63 mikroplastartikler per liter snø.

De som håndterer brøytesnø

Forurenset snø kan ha negativ påvirkning på miljøet dersom det deponeres i nærhet av sårbare områder eller resipienter. Statsforvalteren er opptatt av at kommunale og statlige veieiere eller andre som håndterer brøytesnø etablerer godt planlagte og miljøvennlige løsninger for håndtering av forurensede snømasser. Vi forventer at kommuner og andre som håndterer brøytesnø har en dokumentert beredskapsplan for håndtering og deponering av snø. Statsforvalteren ber kommunene starte dette arbeidet så tidlig som mulig. Det er viktig at informasjon om hvordan snø skal håndteres og hvordan det ikke skal håndteres går ut til entreprenører i kommunen. 

Forurensningsloven

Det er stor fare for forurensning og forsøpling ved deponering av snø. Dersom det er fare for at forurensningen fra snødeponiet forringer natur, miljø og vassdrag, skal det søkes Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven § 11. Tiltakshaver må selv vurdere forurensningspotensialet gjennom en miljørisiovurdering av snølagring på den aktuelle lokaliteten. Et snødeponi hvor det planlegges for å ta imot snø fra mange ulike brøyteområder, eller der det skal lagres snø på samme område over lang tid, vil som hovedregel kreve tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren. Området må først være regulert etter plan- og bygningsloven før vi kan behandle en eventuell søknad. I søknaden må tiltaket og utslippet beskrives, og miljørisikovurderingen skal legges ved. Vi vil sette krav til utslippet av smeltevann i henhold til hvor forurenset snøen er, hvor sårbar vannforekomsten er, og hvilke renseløsninger som skal benyttes. Forurensningsfaren fra snødeponiet vurderes alltid i hvert enkelt tilfelle.

Et snødeponi skal også være regulert til et slikt formål av kommunen gjennom plan- og bygningsloven.

Dumping av snø i sjø og vassdrag er noe Statsforvalteren har blitt svært restriktive til, fordi faren for forurensning og forsøpling er så stor.

Når trenger man ikke søke om tillatelse etter forurensningsloven

Lagring av snø som ikke fører til fare for skade eller ulempe av nærliggende naturmiljø eller resipienter er lov uten tillatelse etter forurensningsloven. Dette gjelder også måking av snø på egen eiendom som ikke forringer naturmiljøet, eller mellomlagring av snø på arealer før snøen skal til et snødeponi. Kommunen kan lagre snø på områder, dersom det er vurdert i en dokumentert miljørisikovurdering at snødeponiet ikke fører til fare for forurensning eller forringelse av natur og miljø.

Behov for utslippstillatelse

 Ved opprettelse av et snødeponi, må det gjøres en stedsspesifikk miljørisikovurdering for å kartlegge om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller i grunnen. Dersom den stedsspesifikke miljørisikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet, kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. En søknad om tillatelse må inneholde;

Stedsspesifikk miljørisikovurdering.

Bekreftelse på at tiltaket har blitt vurdert og er i tråd med plan- og bygningsloven.

Beskrivelse av vassdrag eller vannforekomster og andre naturtyper som kan påvirkes.

Beskrivelse av avbøtende tiltak.

Beskrivelse av planlagt renseløsning.

Søknad om utslippsvilkår som ikke forringer muligheten til å nå miljømål i vannforskriften.

Mengde snø som er tenkt deponert, i tillegg til en beskrivelse av hvor snøen som er tenkt

deponert kommer fra.

Måleprogram for utslippskontroll der smeltevann og slamprøver inngår

Forslag til overvåkingsprogram for vannprøver oppstrøms og nedstrøms i vannforekomsten.

Prøvetakingsprogram skal tilfredsstille vannforskriftens krav.

Tiltak for opprydding på tomten etter snøsmelting.