Revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023

Publisert 12.05.2022

Kommuneøkonomien 2022

I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kommunal deflator for 2022 anslås nå til 3,7 prosent, oppjustert fra 2,5 prosent i saldert budsjett 2022.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2023

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner i 2023. For mer informasjon, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kompensasjon koronapandemien

Det forslås ikke ytterligere kompenserende bevilgninger for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2021.

I RNB for 2022 foreslås det at kommunene kompenseres med 200 mill. kroner for TISK-beredskap i andre halvår. Videre vil departementet på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022.