Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 02.04.2024

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2023

Vi har utarbeidet et enkelt hefte med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for kommunene i vår region.


Publisert 25.03.2024

Utbetaling av ytterligere skjønnsmidler etter ekstremværet «Hans»

De to siste gjenstående søknadene er nå behandlet av Kommunal- og distriktsdepartementet og har fått en samlet utbetaling på 5,8 mill. kroner i kompensasjon for skader etter ekstremværet.


Publisert 04.01.2024

Skjønnstilskudd etter ekstremværet "Hans"

Departementet har behandlet 9 av 11 søknader og tildelt noen av kommunene i Viken til sammen 141 millioner kroner i skjønnstilskudd i kompensasjon for skader etter ekstremværet. To av søknadene er fremdeles under behandling.


Publisert 09.10.2023

Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram 06.10.2023.Veksten i frie inntekter er høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2024 og har sammenheng med det nye anslaget på merkostnader til pensjon. 


Publisert 12.09.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2022

Vi har nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


Publisert 12.05.2023

Kommuneproposisjon 2024 og revidert nasjonalbudsjett 2023

Det ble i går lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert.


Publisert 30.03.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA- tall for 2022

Vi har utarbeidet et enkelt heftet med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjett 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram i dag.


Publisert 28.06.2022

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2021

Det er nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023