Kommuneproposisjon 2024 og revidert nasjonalbudsjett 2023

Det ble i går lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert.

Publisert 12.05.2023

Det økonomiske opplegget for kommunene 2024

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter for kommunene på mellom 4,4 og 4,7 mrd. kroner i 2024. Merutgifter for kommunesektoren som følge av demografiutviklingen er anslått til 3,1 mrd. kroner og pensjonskostnadene på 1,1 mrd. kroner.

Regjeringen varsler at forslag til nytt inntektssystem for kommunene er utsatt og vil legges frem i en Stortingsmelding våren 2024. Endringer vil da gjelde fra 2025.

Regjeringen foreslår en ettårig ordning for 2024 som prioriterer kommuner som i dagens inntektssystem taper mest på at de ikke har slått seg sammen med andre kommuner. Regjeringen foreslår en kompensasjon på 100 mill. kroner, hvorav 18,539 mill. kroner går til kommuner i Viken. For nærmere informasjon om forslaget, se Kommunal- og distriktsdepartementets nettsider.

Skjønnsrammen som fordeles til kommunene i 2024 er foreslått 800 mill. kroner. Dette er en videreføring av samme nivå som i 2023.

For mer informasjon, se lenke til kommuneproposisjonen 2024.

Revidert budsjett 2023 for kommunene

Regjeringen vurderer kommuneøkonomien som god, men det er stor variasjon i hvordan prisvekst og merinntekter påvirker den enkelte kommunes økonomi. 

Økte inntektsrammer for kommunene

Regjeringens forslag til økning i kommunenes inntektsrammer for 2023 tar hensyn til at kommunene både har en stor kostnadsvekst og en merskattevekst i inneværende år. Lønns- og prisveksten for kommunesektoren er nå anslått til 5,2 prosent en økning fra 3,7 prosent som var anslått i høst. Økningen tilsvarer om lag 6,9 mrd. kroner. Samtidig anslås en merskattevekst på om lag 4,3 mrd. kroner. Regjeringen foreslår å økte inntektsrammen til kommunesektoren slik at kostnadsveksten kompenseres.

I tillegg foreslår regjeringen 600 mill. kroner til kommunesektoren som kompensasjon for den store usikkerheten kommunene står i og for at det er store geografiske variasjoner mellom kommunene i hvordan kostnadsveksten og skatteveksten slår ut. Det er satt av 500 mill. kroner til kommunene og 100 mill. kroner til fylkeskommunene. Midlene skal fordeles slik at skattesvake kommuner får en større andel av midlene. Se den kommunevise fordelingen til høyre i margen. 

Totalt mottar kommunene 2,1 mrd. kroner i økt ramme for 2023. Kompensasjonen for økt kostnadsvekst dekker også effekten av den økte arbeidsgiveravgiften for kommunene i 2023.

Redusert trekk i rammetilskudd knyttet til konsesjonskraft

Som varslet reduserer regjeringen nedtrekket i rammetilskuddet for kommunene for inntektene fra konsesjonskraft. Nedtrekket reduseres fra 2,2 mrd. kroner til 0,5 mrd. kroner, som tilsvarer en økning i rammetilskuddet for kommunene på 1,7 mrd. kroner. For kommunene i Viken tilsvarer dette en økning på 295 mill. kroner. Se informasjon til høyre i margen. Reduksjon i nedtrekket vil bli justert i gjenstående terminutbetalinger for kommunene i 2023 etter vedtak i Stortinget.

Se Kommunal- og distriktsdepartementet for mer informasjon om beregning av nedtrekket.