Søknad om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg – Norsk Biokraft AS i Grindavegen, Nannestad kommune

Høringsfrist:
4. april 2020 23:30

Norsk Biokraft AS søker Fylkesmannen om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg i Grindavegen (gbnr. 144/44) i Nannestad kommune.

Publisert 05.03.2020

Sammendrag av søknaden

Norsk Biokraft AS søker om å kompostere i størrelsesorden 50.000 m3 rå hestemøkk og strøflis, tilsvarende hestemøkk fra 1000-2000 hester. Etter kompostering vil dette utgjøre 30.000 m3 ferdig kompost. Dette tilsvarer et mottak på omlag 14 lass ubehandlet hestegjødsel pr uke, som umiddelbart etter ankomst vil kjøres inn under tak for å starte komposteringsprosessen.

I henhold til søknad skal prosessen foregå på støpt dekke innendørs. Den første prosessen er en hygieniseringsprosess, som dreper bakterier, spirefrø, parasitter og egg og således er massens beskaffenhet som ubehandlet hestegjødsel svært kortvarig. Massen vendes 4 ganger når den har nådd 55 grader og vil kjøres inn i en ny hall etter to måneder hvor prosessen fortsetter. Hele prosessen tar ca. 6 måneder fra levering fra stall til ferdig kompost.

Norsk Biokraft AS har i dag tillatelse etter forurensningsloven datert 18.12.2015 (2015.0976.T) til håndtering av hestemøkk på Moreppen i Nannestad. Det er denne aktiviteten de søker om å flytte til Grindavegen på Maura i Nannestad.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norsk Biokraft AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 04.04.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/8761».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.