Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Omsorgstjenester skal organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Omsorgstjenester skal utformes i samråd med brukeren. Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. 

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


18.03.2021

Jobber for flere tilbud på gård for personer med demens

Fem engasjerte og motiverte kommuner i Oslo og Viken er nå klare for å utvikle sine tilbud til personer med demens. Erfaringene de gjør seg om både mulighetene og utfordringene ved å etablere demenstilbud på gård, skal deles med alle landets kommuner.


17.11.2020

660 millioner i tilskudd

Helseavdelingen har i år gitt ca 560 millioner i tilskudd til kommuner og virksomheter i Oslo og Viken i årets vanlige tildelinger. I tillegg har vi gitt ca 80 millioner til tiltak for eldre og sårbare, og 20 millioner til smittevern og oppfølging innen rus og psykisk helse 


17.11.2020

Både kommuner og frivillige har fått tilskudd til tiltak for sårbare eldre

Mange sårbare eldre er særlig utsatt pga begrensningene corona gir oss i 2020, og Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt midler som ble bevilget som en del av revidert statsbudsjett