Omsorgstenester

Oppdatert 20.12.2022

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 04.08.2021

Rapportering på voldshendelser på sykehjem

Vold, overgrep og forsømmelser er et alvorlig problem vi står overfor.


Publisert 18.03.2021

Jobber for flere tilbud på gård for personer med demens

Fem engasjerte og motiverte kommuner i Oslo og Viken er nå klare for å utvikle sine tilbud til personer med demens. Erfaringene de gjør seg om både mulighetene og utfordringene ved å etablere demenstilbud på gård, skal deles med alle landets kommuner.


Publisert 17.11.2020

660 millioner i tilskudd

Helseavdelingen har i år gitt ca 560 millioner i tilskudd til kommuner og virksomheter i Oslo og Viken i årets vanlige tildelinger. I tillegg har vi gitt ca 80 millioner til tiltak for eldre og sårbare, og 20 millioner til smittevern og oppfølging innen rus og psykisk helse 


Publisert 17.11.2020

Både kommuner og frivillige har fått tilskudd til tiltak for sårbare eldre

Mange sårbare eldre er særlig utsatt pga begrensningene corona gir oss i 2020, og Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt midler som ble bevilget som en del av revidert statsbudsjett