Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2024

Søknadsfrist:
14. juni 2024
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk - barnevern
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
Rapporteringsfrist:
31. desember 2025

Læringsnettverkene kan igjen søke statsforvalteren om tilskudd til gjennomføring av nye utviklingsprosjekter og særskilt tilskudd til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Publisert 19.03.2024

Læringsnettverkene skal ha som formål å bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal styrke kommunenes oppfølging av sårbare barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og hjelpetilbud.
Læringsnettverket skal omfatte flere kommuner og tjenester.

Læringsnettverkene kan i år som i fjor søke statsforvalteren om stimuleringsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekter. Årets pott for Nordland utgjør kr 1.004.568. Her brukes søknadsskjema 1.

I tillegg kan nettverkene søke tilskudd til utviklingsprosjekter som tar sikte på å styrke kommunenes oppfølging og veiledning av kommunale fosterhjem. Her utgjør årets pott for Nordland kr 1.800.000. Bruk søknadsskjema 2.

Tilskuddene kan brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til tjeneste og tiltaksutvikling. Dette kan f. eks være kostnader til prosjektledelse (lønnsutgifter) eller bistand fra eksterne kompetansemiljøer til opplæring, kvalitetssikring og evaluering.
Stimuleringsmidler for 2024 må fordeles inneværende år, men kommunene kan overføre midlene til 2025. Prosjektet må gjennomføres og tilskuddet må benyttes innen 31.12.25.

Vi viser til vedlagte retningslinjer om læringsnettverk og tilskudd.

Søknad om tilskudd fremmes på skjema 1 eller 2 innen 14.06.24. (utvidet frist)

Søknadsfrist:
14. juni 2024
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk - barnevern
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
Rapporteringsfrist:
31. desember 2025