Overvåking av kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn

AVINOR har igangsatt overvåking av vannvegetasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet i Evenes.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.02.2019

Artsrike innsjøer

Alle innsjøene har høyt kalsiuminnhold og tilhører derfor den naturtypen vi kaller kalksjøer. Rapporten stadfester Kjerkvatnet og Lavangsvatnets status som utvalgte naturtyper. I tillegg bør Langvatnet karakteriseres som utvalgt naturtype.

Disse innsjøene har en spesiell og artsrik vannvegetasjon med mange rødlistearter. Langvatnet og Lavangsvatnet er blant de mest artsrike innsjøene i Norge. Det er noe lavere artsantall i Kjerkvatnet, noe som anses som naturlig for denne innsjøen.

Vannvegetasjonen i alle tre innsjøene har god økologisk tilstand knyttet til eutrofiering. Både artsantallet og den økologiske tilstanden har vært forholdsvis stabil over lang tid.

Påvirkning på innsjøene

Vannmassene i overflatelaget i alle innsjøene kan karakteriseres som næringsfattige. Oksygenforholdene var ifølge rapporten gode sommeren 2018. Imidlertid ser det ut til å ha vært perioder med dårlige oksygenforhold og høye nitrogenverdier i bunnvannet, særlig i Lavangsvatnet. Noe som er viktig at blir fulgt opp videre, ifølge rapporten.

I tillegg påpeker rapporten at det er viktig å ha kontroll på forurensningstilførslene til innsjøene. Langvatnet og Lavangsvatnet ligger nederst i vassdraget og har forholdsvis god gjennomstrømming. Mye av næringsstoffene som tilføres innsjøene vil derfor bli transportert ut etterhvert.

De søndre delene av innsjøene, der de store kransalgene er registrert, ligger imidlertid i bakevjer i forhold til gjennomstrømningen. Man bør derfor være særlig oppmerksom på disse områdene.

Kjerkvatnet er en liten innsjø med lite nedslagsfelt og sannsynlig liten gjennomstrømming. Her skal det ikke store forurensningstilførsler til før det får konsekvenser for økosystemet. Rapporten anbefaler derfor at man er svært streng med hva som foregår i nærområdet her.

Videre overvåking

Den botaniske overvåkingen omfatter undersøkelser i de tre innsjøene Langvatnet, Lavangsvatnet og Kjerkvatnet som mottar direkte avrenning fra flyplassen. Rapporten påpeker i tillegg at man videre bør inkludere Svanevatn, som ligger rett øst for flyplassen, i overvåkingen. Svanevatn er også en kalksjø, som er utvalgt naturtype, og sannsynligvis har høy nitrogenbelastning.

Rapporten anbefaler også at Tennvatnet i Skånland inkluderes i overvåkningen, som en botanisk referanse for flyplassavrenninga.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.