Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for å utarbeide kommunale jordverntrategier. Søknadsfristen er 31. mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.03.2023

Rammen for tilskuddet er 1,466 mill kr og 14 søkere vil få innvilget ca. 100 000 kroner hver. Størrelsen på tilskuddsbeløpet kan variere etter antall søknader og om flere kommuner går sammen om å søke.

Søknaden leveres på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet, se lenke i saken.

Ved behov prioriteres kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareler og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen.

Direktoratet oppfordrer kommuner som søkte, men ikke fikk innvilget midler i fjor, til å prøve igjen i år.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å bidra til at kommuner lager en kommunal jordvernstrategi. Kommunene er lokal planmyndighet og forvalter framtidig bruk av landets jordbruksarealer gjennom vedtak av kommunale arealplaner. Det er derfor avgjørende at kommunene har god kjennskap til både nasjonal og lokal verdi av arealene i sin kommune. Hvis kommunene lager sine egne jordvernstrategier, skaper det oppmerksomhet og bevissthet om dyrka og dyrkbar jord, og gir kunnskap om arealenes verdi.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En slik strategi kan gi langsiktighet ved å tegne et overordna bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder.

En kommunal jordvernstrategi vil ikke være juridisk bindende, men bør være retningsgivende for kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning. Den bør ligge til grunn for rullering av kommuneplanens arealdel, samt ved utarbeidelse av nye kommunedelplaner og reguleringsplaner. Jordvernstrategiens ambisjon, mål og prinsipper bør innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.