Skibergfjell naturreservat

Skibergfjell.
Skibergfjell. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Skibergfjell naturreservat i Hof kommune er en utvidelse av tidligere Markenrud naturreservat og er nå det nest største verneområdet i Vestfold på 7190 dekar. Bare Færder nasjonalpark er større.

Publisert 10.01.2019

Området er delt i to geologisk, med den næringsrike rombeporfyren i øst og den næringsfattige eikeritten i vest. Det er også stor topografisk variasjon i Skibergfjell med bratte skrenter, slakke skråninger, platå og bekkekløfter. Dette gir seg utslag i forskjellige typer vegetasjon. I de slakkere østlige delene finner man partier med edelløvskog som alm, ask, lind, lønn, hassel og eik. Her finnes også granskog med urter og høgstauder (lågurtgranskog og høgstaudeskog) og rike myrer. I vest er det mer fattig vegetasjon med blåbærgranskog, røsslyng- og blokkebærskog, furumyrskog og fattigmyrer.

Området har lite inngrep i nyere tid, og har store, sammenhengende områder med eldre barskog. Gammel skog er viktig fordi man her får ulike livsfaser med forskjellige grader av nedbrytning og død ved. Dette gir igjen et mangfold av levesteder for organismer som sopp, lav og insekter. Gjennom vernet sikres det at skogen får utvikle seg uten inngrep, og mer og mer av skogen vil bli verdifull gammelskog.

Området er et populært turområde sommer som vinter. For parkering kan man kjøre opp Brekkeveien (fra Eidsfossveien) øst for Skibergfjell. Der er det bomvei mot betaling (automat), som går videre inn mot fjellet. Ny opparbeida parkeringsplass ved blåmerka løype (turistforeningen).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding