Overføring av løyve frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS

Løyve etter forureiningslova og forureiningsforskrifta til utfylling ved Asdalstrand i Bamble kommune er overført frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS grunna konkurs.

Publisert 18.10.2021

Vilkåra er uendra og vurderinga frå vedtak i 2014 grunnlag frå løyve ble gitt. Overføring av løyve frå ei verksemd til ei anna er ikkje å betrakte som eit enkeltvedtak og kan derav ikkje klagast på.

 

 

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding