Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Utarbeiding av skogbrannfarekart

Etter oppdrag frå Fylkesmannen i Oslo og Viken har vi i samarbeid med ulike fagpersonar i dei to fylkesmennene utarbeida to ulike skogbrannfarekart som eit verktøy for blant anna å forenkle planlegginga av sløkkingsarbeid basert på kunnskap eit slikt kart formidlar.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.06.2020

Gruppa har tatt utgangspunkt i rettleiaren frå Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig; «Skogbrann – vern og slokking». Rettleiaren beskriv typisk skogbrannskog som «Ungskog av furu, som veks på grunnlendt mark i hellande terreng». Som metode har prosjektet sett på verdivurdering og vekting av dei ulike datasett som er brukt i analysen. Dei ulike datasett er treslag (henta frå SAT-SKOG), Alder (henta frå SAT-SKOG), skoggrunn (henta frå FKB-AR5) og terreng (henta frå nasjonal digital terrengmodell). Bildet under viser eit døme på korleis prosjektet har verdisett eit datasett på treslag og vekta i forhold til dei andre datasetta.

imagenypt.png

I det eine kartet har prosjektet ikkje tatt med terrengdata, berre treslag, alder og skoggrunn. Prosenttalet i parentes frå bildet over angir vekting for treslagkriteriet der terrengkriteriet er tatt ut av analysen. Verdivurderinga av dei ulike treslaga går frå 1 til 9 der 9 angir høgast skogbrannfare.

For verdivurdering og vekting har prosjektet nytta kunnskapen som ligg i rapporten «GIS-BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR FOREST FIRE RISK MAPPING» (A.E.Akay; 2017). I rapporten er både brattheit og eksposisjon tatt med i berekningsgrunnlaget for skogbrannfarekartet. På bakgrunn av dette har vi kunne berekna verdi og vekting på brattheit og eksposisjon i terrenget.

Skogbrannfarekart utan terrengkriterier tatt med i analysen:

Brannfarekart med treslag, alder og skoggrunn.

I dette resultatet er berre dei skoglege kriteria tatt med (treslag, alder og skoggrunn). Dette gir ein tilsynelatande meir samanhengande faregrad enn kartet med terrengkriteriene i kartet lengre ned.

Skogbrannfarekart med terrengkriterier tatt med i analysen:

Skogbrannkart med terrengkriterier

I dette resultatet er alle fem kriteria tatt med i analysen. Dette gir ein meir nyansert faregrad enn kartet utan terrengkriterier.

Prosjektet er under utvikling og for videre arbeid vil prosjektet komme frem til ulike formål i tett diskusjon med skogfagleg, beredskapsfagleg og brannfagleg personell. Karta dekker dei områda i Vestfold og Telemark som er dekka av SAT-SKOG data og i prosjektet ser ein også på andre datakjelder som kan være nytting både i analysen og som tilleggsdata.

Kontaktpersonar