Stormskader og barkbillefare

 Stormskadd skog i Nordbygda i Hjartdal. Foto: Hans Jørgen Aase, Hjartdal kommune
Stormskadd skog i Nordbygda i Hjartdal. Foto: Hans Jørgen Aase, Hjartdal kommune

Stormen som rammet Østlandet hardt 19. november, traff også deler av Vestfold og Telemark. Skogen i vårt fylke kom fra det med mindre skadeomfang enn Innlandet og Viken, men lokalt i kommunene Tinn, Hjartdal, Tokke og Vinje er det store skader. De tre kommunene Seljord, Kviteseid og Midt-Telemark har mer spredte skader av lite omfang.

Publisert 18.01.2022

De berørte kommunene og skogeiersamvirket AT Skog anslår at stormen førte til at totalt ca. 120 000 m3 tømmer ble vindfelt og skadet i Vestfold og Telemark. Tømmerkjøperne arbeider nå med å prioritere, planlegge og gjennomføre hogster i de skadde områdene. Drøyt 15 % av den skadde skogen er utilgjengelig av arronderingsmessige årsaker eller ligger i naturreservater og nøkkelbiotoper.

Granskogen i Vestfold og Telemark har hatt betydelige tørke- og barkbilleskader etter tørkesommeren 2018. Granbarkbillebestanden har økt de to siste årene og billene har forårsaket store skader på granskogen, særlig i gamle Vestfold fylke og Grenland. Vindfelt tømmer er attraktive yngleplasser for granbarkbillene, og det er en reell bekymring for at billeangrepene nå skal eskalere i Hjartdal, Seljord, Tokke, Kviteseid og Midt-Telemark, som også fikk store billeskader under forrige barkbilleangrep sent på 1970-tallet.

Når oppryddingsarbeidet planlegges, prioriteres eiendommer med store, omfattende skader. På den måten får en ut mest mulig skadd tømmer med ressursene som er tilgjengelige. For å redusere risikoen for angrep av stor granbarkbille og økning i barkbillebestanden, prioriteres lavereliggende områder foran høyereliggende og gran foran furu. AT Skog setter inn ekstra driftskapasitet for å få gjennomført mest mulig av oppryddingsarbeidet innen forsommeren.

Hogst i vindfelt skog er farlig og ressurskrevende. Ofte er det nødvendig å støtte hogstmaskinen med en skogsarbeider med motorsag på bakken og en gravemaskin som kan ta ned store rotvelter på forsvarlig vis. Ønsket om å ha høy fart i oppryddingsarbeidet må ikke gå på bekostning av sikkerheten, og skogeier må akseptere høye driftskostnader ved driftene i stormskadd skog. Skogeiere og skognæring har forventninger til at staten vil komme med tilskuddsordninger som kan kompensere for de unormalt høye driftskostnadene. Det er viktig at skogeiere motiveres og stimuleres til å rydde opp i skadene.

Effektiv opprydding krever helhetlig planlegging fra kontraktsinngåelse med skogeier, via gjennomføring av hogst og utkjøring av tømmer til skogsbilvei, til tømmertransport og marked. Det blir sentralt for effektiv utkjøring av virke til våren at kommunene og fylkeskommunen er lempelige med telerestriksjoner. For å unngå at virke blir liggende som ynglesteder for granbarkbiller eller tape kvalitet (furu), er det vesentlig at tømmeret kjøres ut fortløpende og en unngår store veilagre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.