Mye granbarkbiller i Vestfold og Telemark

Granbarkbille i morgang med nyklekte larver som har startet sitt næringsgnag. Foto: Rune Firing Haugberg

Gjennomsnittlig fangst hittil i 2022 er noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Likevel er det fremdeles lokalt høy risiko for utbrudd av granbarkbiller i vårt fylke.

Publisert 04.07.2022

Resultatene fra de to første tømmingene av billefeller i kommunene som er med i barkbilleovervåkingen var klare midt i juni. I første tømming i år fant kommunene i gjennomsnitt langt flere biller enn ved første tømming i fjor, noe som ga bekymring for store barkbilleangrep utover våren og sommeren. Heldigvis var det langt færre biller i andre tømming. Gjennomsnittlig fangst i fellene i fylket etter to tømminger var snaut 4 000 biller lavere i år enn i fjor. Likevel må en være klar over at det er store forskjeller mellom kommunene i fylket.

Kommunene Holmestrand, Drangedal og Tokke har hatt større billefangster hittil i år enn på samme tid i fjor. Holmestrand skiller seg ut som kommunen med klart flest biller (23 700 biller i gjennomsnitt per felle). Også i Tønsberg og Porsgrunn var det over 10 000 biller per felle. Utbruddsnivå regnes som 30 000 biller per felle på én sesong.

Det tar tid å bygge opp en barkbillebestand

Granbarkbillene angriper normalt ikke frisk granskog, men koloniserer svekkede grantrær for å formere seg. Tørkesommeren 2018, snøbrekkskader vinteren 2017/2018 og vinteren 2020/2021 og stormene i november 2021 og januar 2022, er alle hendelser som har svekket granskogen og dermed gitt barkbillene gode muligheter for oppformering.

Det er mange faktorer som påvirker forekomsten av granbarkbiller og omfanget av angrep på stående skog. Det er grunn til å følge nøye med på billeforekomsten i områdene som fikk mye vindfall i stormene sist vinter. Det tar tid for granbarkbillene å bygge opp en populasjon som kan angripe frisk skog, så i disse områdene vil det ikke være risiko for slike angrep før tidligst i 2023.

God skoghygiene er viktig

God skoghygiene innebærer at skadet skog ryddes opp i, og at hogstmoden skog avvirkes før den blir utsatt for skader. Aktuelle skoghygienetiltak for å forebygge barkbilleskader er blant annet at vindfelte trær tas ut av skogen.

Når det er risiko for sverming av skadeinsekter i et område, bør det gjøres tiltak for å forebygge skader. Hvis det er risiko for sverming av skadeinsekter, skal avstandsregulering i granskog gjennomføres etter at svermeperioden for skadeinsekter er avsluttet.

Det er en generell regel at bartrevirke skal transporteres ut fra skogen før insekter som kan gjøre skade på skogen klekkes. For gran er regelen at virke hogd før 1. juli skal transporteres ut før 15. juli. Gran som blir hogd i juli, skal transporteres bort innen 4 uker.

Hva bør skogeier gjøre?

Det beste rådet til skogeierne, er å følge nøye med på utviklingen i egen skog og vurdere hogst for å redde verdier og unngå spredning av skader. Det er aktuelt med hogst i vindfelt skog, og hogst av frisk granskog som står i nærheten av skog som ble angrepet av granbarkbiller i fjor. På Landbruksdirektoratets nettside finnes lenker til videoer som viser hvordan en kan kjenne igjen angrep av stor granbarkbille.

Noen skogeiere er bekymret for spredning av biller fra naturreservater og nøkkelbiotoper. Slike arealer skal normalt stå urørt, om ikke annet er en del av skjøtselsplanen for området. Det beste rådet i en slik situasjon er å følge med i egen skog, og vurdere hogst tidligere enn opprinnelig planlagt. Det samme gjelder om naboeiendommer har skogskader og barkbilleangrep som det ikke ryddes opp i. Tømmerkjøper kan kontaktes for å få hjelp til å vurdere situasjonen og eventuelt bestille hogst.

Om barkbilleovervåkingen

Ti kommuner i Vestfold og Telemark er med i barkbilleovervåkingen i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det innebærer at skogansvarlige i kommunene må sette opp billefeller med duftstoffer (feromoner) innen 20. april hvert år og tømme fellene fire ganger i løpet av vekstsesongen. Fellene plasseres på hogstflater hvor det har vært avvirkning forutgående vinter.

Gjennom disse årlige målingene, som har vært gjennomført systematisk siden 1979, følges utviklingen i barkbillebestanden lokalt, regionalt og på landsbasis. Det gir nyttig kunnskap om mengden barkbiller fra sesong til sesong, og risiko for utbrudd av stor granbarkbille varsles ut fra fangstresultatene.

Resultatene for den enkelte periode og det enkelte fellested vises i eget kartlag i skogportalen i Kilden fra NIBIO. Sonevis varsel om risiko for utbrudd finnes også i eget kartlag, trykk på aktuelt sted i kartet, og detaljer om varselet kan lese i egen ramme.