Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 

Publisert 23.08.2021

Programmet støttar praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som bidreg til å nå mål i landbrukspolitikken på fem temaområde innan klima og miljø:

  • Klimatilpassing
  • Klimagassutslepp
  • Jord
  • Naturmangfald og kulturverdiar i kulturlandskapet
  • Forureining til vatn, jord og luft

Primært er det nasjonale problemstillingar som vert støtta, men regionale prosjekt kan få tilskot dersom prosjektet har stor overføringsverdi. 

Sjå for meir informasjon på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersonar